Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

De bedoeling van dit wetsvoorstel is een permanent adviescollege op het terrein van de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers in te stellen. Het voorstel is het adviescollege te laten adviseren over de financiële aspecten van de arbeidsvoorwaarden van benoemde en gekozen politieke ambtsdragers (bijvoorbeeld ministers, wethouders en raadsleden). Het adviescollege kan voorafgaand aan de politieke discussie een onafhankelijk advies geven over de aanspraken van politieke ambtsdragers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-06-2019
Einddatum consultatie 15-07-2019
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen De Nederlandse Antillen en Aruba Gemeenten Parlement Provincies Rijksoverheid Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kamerleden, bewindspersonen, gemeentelijke (burgemeesters, wethouders en raadsleden) en provinciale (commissarissen, gedeputeerden en statenleden) functionarissen, ambtsdragers van de waterschappen (algemeen en dagelijks bestuursleden en voorzitters) en openbare lichamen (eilandsraadsleden, gezaghebbers en eilandgedeputeerden) en leden van de Hoge Colleges van Staat.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het adviescollege kan onafhankelijk en gedepolitiseerd advies geven, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in de rechtspositie van werknemers in de marktsector. De regering wordt op deze manier in staat gesteld goede, weloverwogen en onderbouwde beslissingen te nemen over de geldelijke aanspraken van politieke ambtsdragers. Zo kan voor politieke ambtsdragers tot een samenhangend systeem van arbeidsvoorwaarden worden gekomen en kan worden voorkomen dat er steeds sprake is van deelaanpassingen.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads