Wetsvoorstel herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

Dit wetsvoorstel stelt misbruik van seksueel beeldmateriaal (wraakporno) en het uit winstbejag behulpzaam zijn bij illegale prostitutie (pooierverbod) strafbaar in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Verder worden de wettelijke strafmaxima voor een aantal actuele delictsvormen (haatzaaien, deelneming aan een criminele organisatie, kindermishandeling, diefstal in een woning gedurende de dag, het hinderen van hulpverleners en het bezit van automatische vuurwapens) verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-05-2018
Einddatum consultatie 13-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Plegers van actuele delictsvormen
Organisaties in de strafrechtketen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Vergroting van de (online) veiligheid in Nederland.
Versterkte strafrechtrechtelijke aanpak van veelvoorkomende criminaliteit.
Passende bestraffing van daders.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl