Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Dit besluit voert verschillende wijzigingen door naar aanleiding van de wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (Stb. 2020, 235). Voor een deel hebben de aanpassingen een technisch karakter. Daarnaast wordt een bepaling ingevoegd, die het begrip ‘evident ondoelmatige besteding van de bekostiging’ nader invult, teneinde daarop te kunnen handhaven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-12-2021
Einddatum consultatie 01-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10463
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Scholen, schoolbesturen, financials, Inspectie van het Onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze amvb beoogt de rechtszekerheid te waarborgen voor bevoegde gezagen en scholen, die uitgaven doen die mogelijk ondoelmatig zijn. Indien de bekostiging evident ondoelmatig wordt aangewend, kan de inspectie een bekostigingssanctie opleggen. In dit besluit worden heldere en objectiveerbare criteria vastgesteld aan de hand waarvan wordt bepaald of al dan niet sprake is van evidente ondoelmatigheid. Daarmee wordt duidelijker kenbaar in welke gevallen tot sanctionering kan worden overgegaan.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling