Wijzigingsregeling Activiteitenregeling milieubeheer en Regeling bodemkwaliteit

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor. De wijzigingsregeling betreft regulier onderhoud aan de Activiteitenregeling. De wijzigingen zijn gericht op het actueel houden van de Activiteitenregeling en daarmee op het behoud van een goede uitvoerbaarheid en naleefbaarheid van de Activiteitenregeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-02-2021
Einddatum consultatie 08-04-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12022
Onderwerpen Bodem Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bedrijven,
• (decentrale) overheden
• en omgevingsdiensten.

Doel van de regeling:
Met deze wijzigingsregeling wordt er met name voor gezorgd dat de normen waarnaar de Activiteitenregeling verwijst zo actueel mogelijk zijn.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door deze wijzigingsregeling wordt met name de Activiteitenregeling milieubeheer geactualiseerd.
Wat betreft de bestuurlijke lasten voor overheden kan ervan worden uitgegaan dat er geen lasten voor de noodzakelijke kennisname van dit besluit zijn, omdat gemeenten en waterschappen al bekend zijn met de Activiteitenregeling.
De veranderingen die deze wijzigingsregeling aanbrengt, zijn niet van toepassing op burgers en zullen dan ook geen gevolgen hebben voor hun administratieve lasten.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 8 april 2021 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Activiteitenregeling milieubeheer

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling bodemkwaliteit

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl