Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet acceptatie buitenlandse APK

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 voor. Met deze wijziging wil de minister het mogelijk maken dat Nederlandse personen en bedrijven die een voertuig bezitten dat jarenlang niet in Nederland komt, in het buitenland een algemene periodieke keuring (APK) kunnen laten uitvoeren. Een experiment met het accepteren van Spaanse APK’s bij een zevental Spaanse keuringsstations wordt hiermee definitief gemaakt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-03-2019
Einddatum consultatie 10-04-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8298
Onderwerpen Weg Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Nederlandse personen en bedrijven met een Nederlands gekentekend en APK-plichtig voertuig dat zich jarenlang in het buitenland bevindt;
• Nederlandse keuringsinstanties;
• Spaanse keuringsstations;
• Dienst Wegverkeer (RDW).

Het doel van dit wetsvoorstel is het mogelijk te maken dat motorvoertuigen en aanhangwagens met een Nederlands kenteken in een andere lidstaat van de Europese Unie aan een periodieke keuring kunnen worden onderworpen, en dat het keuringsbewijs wordt geaccepteerd. Het achterliggende doel is om de lasten te reduceren voor de eigenaren, onder voorwaarde van gelijkblijvende verkeers- en voertuigveiligheid.

Nederland is voorstander van wederzijdse erkenning van de periodieke keuring in de gehele Europese Unie. Tot sprake is van een dergelijke EU-brede acceptatie, staat Nederland open voor bilaterale afspraken met andere lidstaten om elkaars periodieke keuringen te accepteren. Om deze bilaterale afspraken mogelijk te maken, is de onderhavige voorgestelde wetswijziging nodig. Verwacht wordt dat deze aanpak voorziet in de behoefte van de groep personen en bedrijven met een Nederlands gekentekend voertuig dat zich jarenlang in het buitenland bevindt.

Dit wetsvoorstel maakt het experiment met betrekking tot het accepteren van Spaanse APK’s voor Nederlands gekentekende voertuigen definitief. Dit experiment heeft gelopen van 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2018 en vond plaats op grond van de zogenoemde experimenteerbepaling van artikel 186 van de Wegenverkeerswet 1994, uitgewerkt in een tijdelijk hoofdstuk 3a van het Besluit voertuigen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel leidt naar verwachting tot een structurele vermindering van de administratieve lasten en de indirecte nalevingskosten voor Nederlandse burgers en bedrijven, omdat ze niet meer naar Nederland hoeven te rijden voor de uitvoering van de APK. De omvang van de vermindering is afhankelijk van de aanwijzing van de keuringsinstanties.

Dit wetsvoorstel brengt geen administratieve lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven met zich mee. Enkel is er een administratieve last voor keuringsstations in andere landen die aangewezen zouden willen worden door de RDW.

De verwachte nadelige gevolgen voor de Nederlandse keuringsinstanties worden beperkt geacht, omdat Nederlandse gekentekende voertuigen naar verwachting niet snel de grens over zullen gaan voor een APK. Het is ook niet te verwachten dat door dit wetsvoorstel specifiek in Spanje, waar het experiment al is uitgevoerd, meer Nederlandse voertuigen gekeurd zullen worden dan tijdens het experiment is gebeurd. In totaal gaat het om jaarlijks ongeveer 1.200 tot 1.600 voertuigen op een totaal van in Nederland geregistreerde voertuigen van ruim 7 miljoen (dus ongeveer 0,02%). Evenmin is het te verwachten dat er veel keuringen door de Nederlandse branche worden ‘misgelopen’ door het niet eisen van wederkerigheid.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 10 april reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de nota van toelichting.

Opmerking: door een fout is deze internetconsultatie (start op 6 maart)op 21/22 maart even niet bereikbaar geweest. De reacties van vóór 21 maart zijn terug te lezen op https://www.internetconsultatie.nl/wet_acceptatie_buitenlandse_apk

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wegenverkeerswet 1994

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling