Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet is onderdeel van een van de vier aanvullingssporen bij de Omgevingswet. Het regelt een aantal onderdelen van het onderwerp grondeigendom, zoals inhoudelijke en procedurele bepalingen voor de voorkeursrecht- en de onteigeningsbeschikking, bepalingen voor de landinrichting en aanpassingen in de regeling voor het verhalen van kosten. De nieuwe bepalingen zullen worden toegevoegd aan de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-03-2019
Einddatum consultatie 19-04-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Keten-ID 9819
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom bevat regels over instrumenten die de overheid kan inzetten. Het gaat bijv. om bepalingen over ruilbesluiten, besluiten geldelijke regelingen, voorkeursrechtbeschikkingen, onteigeningsbeschikkingen en kostenverhaal. De inzet van deze instrumenten heeft gevolgen voor burgers en bedrijven. Ook bevat het besluit bepalingen over landinrichtingsactiviteiten, die gelden voor burgers en bedrijven.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de regels over de grondbeleidsinstrumenten te harmoniseren en te vereenvoudigen worden de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht gediend. Door de instrumenten voor grondbeleid op te nemen in het systeem van de Omgevingswet wordt een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving bevorderd. Verder wordt de bestuurlijke afwegingsruimte die in de Aanvullingswet is vastgelegd, met dit Aanvullingsbesluit in stand gelaten.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de artikelen en de nota van toelichting (algemeen en artikelsgewijs deel).

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Omgevingswetportaal

Bron: www.omgevingswetportaal.nl