Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de regels rond baden en zwemmen in (semi-)openbare waterbassins. Reden voor deze wijziging is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-05-2018
Einddatum consultatie 28-06-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8599
Onderwerpen Recreatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Doel van het Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet is om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van die bassins op een adequate manier te beschermen. Tegelijkertijd krijgt degene die hiertoe de gelegenheid biedt meer ruimte en mogelijkheden om zijn bedrijfsvoering zo optimaal en efficiënt mogelijk in te richten.
Een voorloper van dit aanvullingsbesluit, in de vorm van een wijziging van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz, op basis van de gelijknamige wet, de Whvbz) is in september 2014 op deze site voor commentaar gepubliceerd. Na verwerking van het ontvangen commentaar is vervolgens besloten om het concept-wijzigingsbesluit om te bouwen naar het voorliggende conceptbesluit op basis van de Omgevingswet. De regels komen via dit concept-aanvullingsbesluit in het Besluit activiteiten leefomgeving te staan.

Het onderhavige besluit heeft gevolgen voor de volgende belanghebbenden:
• personen, organisaties en bedrijven die aan derden gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in waterbassins (niet zijnde zwemlocaties in oppervlaktewater);
• Provincies in hun rol van uitvoerder, toezichthouder en handhaver;
• gemeenten in hun rol van eigenaar/exploitant van bepaalde openbare waterbassins;
• gebruikers van waterbassins, zijnde zwemmers en baders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regelgeving beschermt de gezondheid en waarborgt de veiligheid van de gebruiker. Er worden regels gesteld met het oog op het voorkomen van verdrinking, het voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van de water- en luchtkwaliteit en het voorkomen van letsel.

De kwaliteitseisen voor het water in de bassins worden in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten, en er komen kwaliteitseisen voor de lucht in overdekte waterbassins. De exploitant moet het water in het bassin - en bij overdekte bassins ook de lucht - (laten) onderzoeken op een aantal nieuwe en vervangende parameters. Dit brengt wat extra analysekosten met zich mee, maar ook mogelijkheden tot besparingen door vrijheden in de bedrijfsvoering. Exploitanten die nu al aan de huidige kwaliteitseisen voldoet, kunnen naar verwachting zonder noemenswaardige extra investeringen aan de nieuwe kwaliteitsvoorschriften voldoen.

In de regelgeving wordt uitgegaan van meer eigen verantwoordelijkheid voor de exploitant. Deze krijgt de vrijheid om zelf te bepalen met welke maatregelen hij de gezondheid en veiligheid van de gebruikers beschermt. Daarvoor moet de exploitant een risicoanalyse uitvoeren en beheersmaatregelen opstellen en uitvoeren. De uitvoering van de maatregelen kan de exploitant integreren met de beheers-, schoonmaak- en onderhoudsmaatregelen die hij uit andere hoofde toch al neemt.

In het algemene deel van de nota van toelichting, de zeven vragen van het integraal afwegingskader en in het rapport van SIRA (zie onder documenten) wordt nader op de effecten ingegaan.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 28 juni 2018 een reactie geven op alle onderdelen van het conceptbesluit en de bijbehorende nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

RIVM rapport normen en methoden voor kwaliteitsparameters in het te wijzigen Bhvbz – Rapport 2014

Bron: www.rivm.nl

Website Omgevingswet

Bron: www.omgevingswetportaal.nl