Voorontwerp aanpassing en terugvordering bonussen

Het ambtelijk voorontwerp bevat een regeling voor de bevoegdheden tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders van naamloze vennootschappen, alsmede coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en besloten vennootschappen die een financiële onderneming zijn. Voorts bevat het voorontwerp een regeling omtrent de verantwoording in het jaarverslag over de uitoefening van de bevoegdheden voor zogenoemde “open” naamloze vennootschappen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Kamerstuk toegevoegd, 3 december 2010

Op 20 september 2010 is het wetsvoorstel tot Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen bij de Tweede Kamer ingediend (32512).

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 juni 2010

Het verslag van de consultatie bevat een korte samenvatting van de reacties op het ambtelijk voorontwerp. Op 28 mei 2010 heeft de ministerraad ingestemd met verzending van het wetsvoorstel aanpassing en terugvordering bonussen aan de Raad van State. De tekst van het advies van de Raad van State en van het wetsvoorstel worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.