aangepaste Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO), Safety deals

Het ministerie van IenW bereidt een voortzetting van de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) voor, ook bekend als Safety deals. In 2013 besloot het kabinet om, naast betere vergunningverlening, toezicht en handhaving, ook de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor omgevingsveiligheid te stimuleren. Sinds 2015 is daarvoor de SVO in werking, die afloopt in oktober 2021. Na evaluatie wordt de regeling nu aangepast voortgezet, en ligt hierbij ter internetconsultatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2021
Einddatum consultatie 10-09-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12966
Onderwerpen Rampen Organisatie en beleid Gezondheidsrisico's Onderzoek en wetenschap Arbeidsomstandigheden Industrie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bedrijven met risicovolle processen en met gevaarlijke stoffen;
• Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015;
• Andere bedrijven uit de chemische sector (majeure risicobedrijven);
• En de bedrijven waar deze bedrijven zaken mee doen;
• Burgers die moeten kunnen rekenen op een veilige leefomgeving;
• Brancheorganisaties als belangenbehartigers van de bedrijven;
• Regionale veiligheidsnetwerken die bijdragen aan kennisuitwisseling en ondersteuning op het gebied van veiligheid;
• Lokale of regionale overheden en hun uitvoerende organisaties: gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor het verbeteren van de veiligheid van werknemers en omgeving. Het hieruit voorvloeiende pro-actieve gedrag van bedrijven en brancheorganisaties kan leiden tot een verbeterde duurzame veiligheidsprestatie van de sector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel van de SVO is dat de omgevingsveiligheid wordt vergroot. In de evaluatie van de regeling is aangegeven dat de regeling meer potentie heeft als er op een aantal punten aanpassingen worden doorgevoerd.
In het kort: versterk de governance van de regeling, en verhoog de kennisdeling over de resultaten van de Safety Deals.

In het kort de belangrijkste verschillen met de huidige regeling:
• de Minister kan ieder jaar speerpunten vaststellen en het subsidiepercentage verlagen (max -15%), wanneer een project geen betrekking heeft op een speerpunt;
• er is meer aandacht aan de verplichting dat ontvangers van subsidie de resultaten van een project beschikbaar moeten stellen (in enkele gevallen met audio visuele presentatie) voor toepassing en verdere ontwikkeling hiervan. Dit zorgt voor betere kennisdeling en dupliceerbaarheid (olievlekwerking) van projecten;
• er komt een maximumsubsidiebedrag per projectdeelnemer. Dit zal bijdragen aan het stimuleren van meerdere projectdeelnemers;
• het maximale subsidiebedrag voor het zogenoemde ‘project d’ is verhoogd;
• de beoordelingscriteria zijn aangescherpt, wat zal bijdragen aan hogere kwaliteit van de projecten en resultaten. Dit stimuleert de omzetting naar best practices, en snellere opschaling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 10 september 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl