Wijziging Besluit melden ZZS in afval

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor dat bepaalde industriële bedrijven verplicht om aan te geven welke zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in hun afval kunnen zitten. ZZS zijn stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. Wanneer een afval verwerkend bedrijf weet dat er een ZZS in afval zit, kan het de juiste maatregelen nemen om te voorkomen dat de ZZS in het milieu terechtkomt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-09-2022
Einddatum consultatie 08-11-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12255
Onderwerpen Afval Organisatie en beleid Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Bedrijven waar ZZS genoemd staan in de milieuvergunning of een ander document dat ze met hun vergunningverlener zijn overeengekomen; in praktijk gaat het om bedrijven die chemische processen uitvoeren, voor de productie van basismaterialen (bijv. metaal, kunststof, papier), brandstoffen of specifieke stoffen (bijv. geneesmiddelen); het voorziene besluit verplicht hen om aan hun afvalverwerkers de namen van de ZZS door te geven.
• Afvalbedrijven die bij een afvalstof namen krijgen van aanwezige ZZS en deze afvalstof doorgeven aan een volgend afvalbedrijf; het voorziene besluit verplicht hen om ook de ontvangen namen van ZZS door te geven.

Het doel van de nieuwe informatieplicht is voorkomen dat ZZS vanuit afvalverwerking in het milieu terechtkomen. Voor de belangrijkste afvalstromen die ZZS kunnen bevatten krijgen afvalbedrijven door de regeling beter inzicht in de aanwezige ZZS. De afvalbedrijven kunnen dan beter bepalen welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de ZZS in het milieu terechtkomen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De nieuwe informatieplicht draagt bij aan de uitvoering van bestaand beleid om vervuiling van het milieu met ZZS op te sporen en te beëindigen.
• De bedrijven die informatie moeten aanleveren beschikken al over deze informatie, zodat ze eenvoudig aan de informatieplicht kunnen voldoen.
• Een vergelijkbare beperkte inspanning is nodig van de overheden (omgevingsdiensten) om te controleren of de bedrijven de informatie leveren.
• Afvalbedrijven die de informatie ontvangen moeten beoordelen of ze extra informatie nodig hebben of extra maatregelen moeten treffen. Ook hierop moeten omgevingsdiensten toezicht houden. Het afvalbedrijf kan kosten doorberekenen aan het bedrijf waar het afval is ontstaan, volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Deze lasten en kosten voor bedrijven en overheid vloeien voort uit de bestaande regelgeving. Het nieuwe besluit zorgt er alleen voor dat er in de afvalverwerking meer en eerder kennis komt over aanwezige ZZS.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 8 november 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
In de voorbereiding van dit besluit heeft het ministerie overlegd met vertegenwoordigers van het betrokken bedrijfsleven en overheden. Deze consultatie biedt nu een zo breed mogelijke gelegenheid om te reageren over gevolgen of gewenste verduidelijking.
• Welk effect verwacht u dat de regeling zal hebben op u of uw organisatie?
• Heeft u behoefte aan verduidelijking van wat van uw organisatie verwacht wordt? Heeft u ideeën over de wijze (bijv. op een overheidswebsite) waarop u die verduidelijking zou willen krijgen?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Bron: wetten.overheid.nl