Wijziging Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor op de Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW (Rbni IenW). Deze regeling benoemt de aspecten waarover aanbieders van essentiële diensten (AED’s) binnen het IenW-domein beleid, processen en procedures moeten ontwikkelen. Door deze wijziging wordt de Rbni IenW ook van toepassing op AED’s binnen de sectoren vervoer over de weg en vervoer per spoor.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-08-2022
Einddatum consultatie 23-09-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13903
Onderwerpen Spoor Weg Criminaliteit Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van essentiële diensten (AED's) in de sectoronderdelen vervoer over de weg en vervoer over het spoor.

Doel van de regeling
Deze wijzigingsregeling heeft tot doel dat AED's in de sectoronderdelen vervoer over het spoor en vervoer over de weg structureel aandacht besteden aan cyberweerbaarheid. Deze aandacht verbetert naar verwachting de cyberweerbaarheid van deze AED's.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze regeling leidt tot een beperkte toename in de nalevingskosten voor de betrokken AED’s. Immers, de maatregelen in deze Rbni IenW zijn nadere uitwerkingen van maatregelen in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni), die verder zijn uitgewerkt in de bijlage bij artikel 3a, eerste lid, van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Bbni). Een deel van de maatregelen in de Rbni IenW hebben de AED’s de afgelopen periode al genomen, om te voldoen aan de Wbni.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 23 september 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. We vernemen ook graag wat het effect van deze regeling is op u of uw organisatie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl