Micro Light Aircraft opt-out

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Besluit luchtvaartuigen 2008 en enkele andere Besluiten, en tegelijkertijd van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen en enkele andere regelingen. Met deze wijziging wil de minister zwaardere Micro Light Aircrafts (MLA’s) van 450 tot 600 kilogram onder de nationale regelgeving brengen. Het toestaan van zwaardere MLA’s zorgt voor meer mogelijkheden voor onder andere elektrisch vliegen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-09-2021
Einddatum consultatie 07-11-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12159
Onderwerpen Luchtvaart Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Algemene Luchtvaart (General Aviation);
• Producenten van luchtvaartuigen;
• Handhavende instanties;
• Luchthavens;
• Omwonenden.

De EU-verordening 2018/1139 van 4 juli 2018 is de huidige geldende basisverordening voor gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart. MLA’s met een maximum startmassa van minder dan 450 kg vallen buiten deze basisverordening, waardoor nationale regelgeving van toepassing is. MLA’s zijn land-, amfibie- of watervliegtuigen met niet meer dan twee zitplaatsen.
Door technische ontwikkeling van dit (populaire) type vliegtuig worden er in de praktijk MLA’s gebruikt met een hoger startgewicht dan 450 kg. Dit gebeurt in Nederland maar ook in andere lidstaten. De basisverordening biedt lidstaten de mogelijkheid om activiteiten in verband met ontwerp, productie, onderhoud en vluchtuitvoering voor een aantal in de verordening genoemde luchtvaartuigcategorieën vrij te stellen van deze verordening (de zogenoemde opt-out). Hiermee krijgen lidstaten de ruimte om deze luchtvaartuigcategorieën nationaal te reguleren. Een van die categorieën betreft MLA’s met een maximaal startgewicht tussen 450 en 600 kg.
Door de voorliggende wijzigingen wordt deze categorie onder de nationale regelgeving gebracht. Een hoger toegestaan startgewicht geeft meer mogelijkheden om veiligheid verhogende apparatuur in te bouwen. Hiermee wordt een zwaardere elektrische versie een aantrekkelijker alternatief. Dit past bij de voortrekkersrol die Nederland wil innemen voor elektrisch vliegen.

Om dit mogelijk te maken wordt:
1. in het Besluit luchtvaartuigen 2008 in de begripsomschrijving van MLA’s enkel de gewichtsgrens aangepast;
2. In de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen worden met name de luchtwaardigheidseisen voor deze zwaardere MLA’s gewijzigd.
Deze wijzigingen worden hierbij tezamen voor internetconsultatie aangeboden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

• Verwacht wordt dat een groot aantal van de huidige eigenaren van MLA vliegtuigen hun toestel zal gaan certificeren voor een hoger startgewicht.
• Nieuwe MLA vliegtuigen zullen naar verwachting veelal in de 450 tot 600 kilogram gaan vallen. Omdat zwaardere luchtvaartuigen doorgaans meer geluid maken, zijn voor opt-out MLA’s nieuwe geluidseisen vastgesteld. De hoeveelheid geluid kan meestijgen met de stijging van het startgewicht tot een grenswaarde van 70 dB.
• Met het verhoogde startgewicht wordt verwacht dat meer vliegers de overstap zullen maken naar MLA vliegtuigen. MLA vliegtuigen zijn veelal zuiniger en produceren minder geluid dan conventionele vliegtuigen die door een zuigermotor worden aangedreven.
• De verhoging van het startgewicht zal naar verwachting ook zorgen voor meer elektrische MLA’s, die door het gewicht van de benodigde batterijen profiteren van deze wijziging.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 24 oktober 2021 via deze website reageren op alle onderdelen van deze MLA opt out en de toelichting. Verwacht u dat de regelingen effect hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Verordening (EU) 2018/1139

Bron: eur-lex.europa.eu