Besluit uitbreiding wettelijke grondslagen gegevensverwerking register onderwijsdeelnemers

Het ontwerpbesluit geeft uitvoering aan het wetsvoorstel tot uitbreiding van de wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking in het kader van het register onderwijsdeelnemers. Het ontwerpbesluit regelt met name welke gegevens uit het register onderwijsdeelnemers worden verstrekt aan bepaalde (overheids)organisaties t.b.v. hun taakuitvoering. Ook wordt geregeld welke gegevens particuliere, buitenlandse en internationale scholen (B3- en B4-scholen) aan het register moeten leveren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2021
Einddatum consultatie 27-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10744
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Onderzoek en wetenschap Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Ministerie van OCW (met inbegrip Dienst Uitvoering Onderwijs)
- Onderwijsinstellingen, waaronder: particuliere, buitenlandse en internationale scholen (B3- en B4-scholen), instellingen voor hoger onderwijs
- Sectorraden: PO-raad, VO-raad, MBO raad, VH en VSNU; en overige aan te wijzen organisaties, zoals Vereniging Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Studiekeuze 123
- Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
- Pensioenuitvoerders
- Belgische toezichthouder op leerplichtwet, AGODI
- Onderwijsdeelnemers (leerlingen en studenten), ouders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit ontwerpbesluit geeft uitvoering aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en moet in samenhang met dit wetsvoorstel bezien. De verwachte effecten van het wetsvoorstel en het ontwerpbesluit zijn:
- De betrokken (overheids)instellingen en organisaties worden in staat (gesteld) hun taken goed uit te voeren;
- Vermindering van regeldruk voor overheidsinstanties, onderwijsinstellingen en leerlingen/ouders doordat administratieve procedures eenvoudiger worden (gegevens kunnen voortaan direct van het ministerie van OCW (DUO) worden verkregen en hoeven niet meer via omslachtige procedures te worden opgevraagd bij scholen of leerlingen/ouders).
- De verstrekte gegevens zijn betrouwbaar (en daarmee minder foutgevoelig);
- De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op een transparante en zorgvuldige wijze.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele ontwerpbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen