Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling zeevarenden voor Caribisch-Nederlandse schepen

(Amendment Seafarers Regulation, requirements for the manning of Caribbean Netherlands ships. For English and Papiamento, see below)
Het ministerie van IenW bereidt, op verzoek van de bestuurscolleges van de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, een wijziging van de Regeling zeevarenden voor. Hiermee worden beroepsvereisten vastgelegd voor de bemanning van Caribisch-Nederlandse (CN) schepen, die bedrijfsmatig worden ingezet en lokaal óf binnen de Caribische handelszone varen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-11-2019
Einddatum consultatie 15-01-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 4830
Onderwerpen Scheepvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Scheepsbeheerders en zeevarenden op de BES eilanden die bedrijfsmatig met schepen varen in het Caribisch gebied;
• Handhavende instanties.

Doelen van de regeling:
Met het stellen van beroepsvereisten voor bemanningsleden van CN-schepen, die bedrijfsmatig worden ingezet, wordt een betere borg geboden voor de veilige vaart van toeristen bij de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het gaat daarbij om vrachtschepen en passagiersschepen die worden ingezet voor commerciële (watersport)activiteiten.
Bij het stellen van deze vereisten wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde SCV-Code die onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tot stand is gekomen. Deze code wordt binnen de Caribische handelszone breed toegepast.
Tevens is er een economische invalshoek: met het stellen van uniforme beroepsvereisten voor bemanningsleden van internationaal varende CN-schepen, waarbij buitenlandse havens worden aangedaan binnen de Caribische handelszone, wordt bereikt dat ook lokale reders de kans krijgen hun diensten aan te bieden. Nu is dat eerder voorbehouden aan buitenlandse reders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijzigingsregeling heeft gevolgen voor de bemanning van vrachtschepen en passagiersschepen die worden ingezet voor commerciële (watersport)activiteiten, rondom de BES-eilanden. Gelet de omstandigheden kan volstaan worden met een beperkt pakket aan eisen voor deze schepen en gelet de beperkte grootte van de schepen hoeven alleen eisen te worden gesteld aan de schipper. Het betreft daarom een groep van ongeveer 100 tot 150 schippers die lokaal varen. Zij dienen, na een overgangsperiode van 3 jaar na inwerking van de regeling, te beschikken over een ‘certificaat Boatmaster grade 3’ die iedere 3 jaar vernieuwd dient te worden en zij dienen medisch geschikt te zijn.
Voor het certificaat is een eenmalige training nodig. De kosten bedragen naar schatting USD 650 tot USD 900 per persoon, prijspeil 2018. De exacte kosten zijn onder meer afhankelijk van het aantal deelnemers, de praktijkervaring en de mate van zelfstudie.
Dit certificaat biedt enerzijds voldoende bescherming voor de opvarenden en anderzijds wordt rekening gehouden met de bedrijfseconomische gevolgen voor lokale scheepsbeheerders.

De kosten voor de verklaring van medische geschiktheid zijn zeer gering omdat gekozen is voor een lichtere variant waarbij een arts een aantal vragen invult met de betrokkene. De betrokkene kan zijn huisarts daarvoor benaderen. Deze werkwijze borgt dat er voldoende aandacht is voor de medische vereisten en brengt zeer beperkte administratieve lasten met zich mee.

Met het stellen van beroepsvereisten voor bemanningsleden van internationaal varende CN-schepen, waarbij buitenlandse havens worden aangedaan binnen de Caribische handelszone, wordt bereikt dat ook lokale reders de kans krijgen hun diensten aan te bieden. Nu is dat eerder voorbehouden aan buitenlandse reders. In die zin mag verwacht worden dat de regeling een impuls kan geven voor de lokale maritieme sector.
Naar inschatting gaat het om enkele schepen die de komende jaren in de vaart worden genomen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 15 januari 2020 via deze website reageren op alle onderdelen van de conceptregeling en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling Zeevarenden

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling