Besluit versterking voorschoolse educatie

Deze consultatie betreft twee maatregelen om de voorschoolse educatie te intensiveren en de kwaliteit te verhogen. Het gaat enerzijds om een uitbreiding van het aanbod van voorschoolse educatie naar 960 uur in anderhalf jaar (beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020), en anderzijds om 160 uur inzet v22an een pedagogisch beleidsmedewerker per ve-groep per jaar (beoogde inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2022).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-02-2019
Einddatum consultatie 22-03-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 9277
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling richt zich op (ouders van) peuters met een risico op een onderwijsachterstand, gemeenten en houders van kindercentra.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel van deze maatregelen is het versterken van de intensiteit en de kwaliteit van de voorschoolse educatie, zodat de ontwikkeling van doelgroeppeuters verder wordt gestimuleerd en onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van de regeling gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen