Aanpassing tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om de door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gehanteerde tarieven van vergunningen per 1 januari 2019 te wijzigen. Hiertoe worden diverse regelingen aangepast. De tarieven worden conform de stijging van de kosten van vergunningverlening verhoogd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-11-2018
Einddatum consultatie 30-11-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9883
Onderwerpen Luchtvaart Spoor Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De brancheorganisaties en hun leden (personen en bedrijven) op het terrein van:
• Binnenvaart;
• Luchtvaart;
• Zeevaart;
• Visserij;
• Spoor en overige.

Doel van de regelingen:
De tariefregelingen vermelden de nieuwe tarieven die 1 januari 2019 in werking treden. Tevens is in de regelingen een aantal nieuwe producten/vergunningen met de bijbehorende tarieven opgenomen. Het betreft een tiental nieuwe vergunningen op het terrein van luchtvaart.
Het streven is de regelingen in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2019.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgenomen tarieven betreffen een verhoging van de huidige tarieven om in de pas te blijven lopen met de kostenontwikkeling.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden en betrokkenen kunnen hun reactie geven op de voorgenomen wijziging van de tarieven. De volgende concept wijzigingen kunnen in de reactie betrokken worden:
1. Concept wijziging Regeling Luchtvaart 2008;
2. Concept wijziging twee tarievenregelingen Scheepvaart;
3. Concept wijziging Tariefregeling voor Spoor en overige, die wijzigingen bevat voor de volgende regelingen:
- Regeling Spoorwegwet 2012,
- Regeling tarieven Wet lokaal spoor,
- Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk,
- Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen,
- Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik,
- Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling Nederlandse tarieven schepenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven scheepvaart 2005

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling Tarieven Luchtvaart 2008

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven Spoorwegwet 2012

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven Wet lokaal spoor

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling aanvraag autorisatie classificatiecode vuurwerk

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarief Wet kabelbaaninstallaties

Bron: wetten.overheid.nl

In werking getreden per 1-1-2019

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl