Consultatiedocument implementatie ATAD2

Op 29 mei 2017 is de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking tot wijziging van de eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking wat betreft hybridemismatches met derde staten (hierna: ATAD2) aangenomen. Met dit conceptwetsvoorstel wordt beoogd ATAD2 te implementeren in nationale wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De maatregelen leiden naar verwachting tot een afname van belastingontwijking door middel van hybridemismatchstructuren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-10-2018
Einddatum consultatie 10-12-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 8512
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Internationaal opererende ondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De maatregelen leiden naar verwachting tot een afname van het gebruik van hybridemismatchstructuren en tot een verhoging van het belastbare bedrag voor de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting die internationaal opereren en gebruik blijven maken van hybridemismatchstructuren. Hybridemismatchstructuren zijn internationale structuren waarmee belasting wordt ontweken door gebruik te maken van verschillen tussen nationale belastingstelsels.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken alsmede worden belangstellenden uitgenodigd om hun reactie te geven op een vraag over de bewijslastverdeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Tweede EU-richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking

Bron: eur-lex.europa.eu