Wijziging Besluit BRP en Besluit BSN

De wijziging van het Besluit BRP heeft o.m. betrekking op de aanwijzing van minister JenV als bestuursorgaan voor diens taken met betrekking tot het intrekken van het Nederlanderschap en het aanwijzen van de werkzaamheden van de gecertificeerde instellingen (jeugdreclassering) als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang. De wijzigingen in het Besluit BSN houden verband met het feit dat alle bepalingen in de Wabb die betrekking hebben op het sofinummer zijn geschrapt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2018
Einddatum consultatie 11-11-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 8466
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, minister van BZK, minister van JenV, minister van SZW, Gecertificeerde instellingen (Jeugdwet), gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie beantwoording vragen IAK.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele besluit en de toelichting worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen