Zoekresultaat

11 resultaten
U heeft gezocht op: Gezin en kinderen

Sorteren op:
 • Besluit verhoging kindgebonden budget vanaf het derde kind

  Het kabinet heeft de ambitie om het aantal huishoudens met kinderen dat onder de armoedegrens leeft, te verlagen. Het verhogen van het kindgebonden budget voor gezinnen met drie of meer kinderen is een effectieve manier om dit te bereiken omdat deze huishoudens vaker in armoede verkeren dan huishoudens met minder kinderen. De regering verhoogt daarom het maximumbedrag vanaf het derde kind van het kindgebonden budget met € 617,– per jaar tot € 919,– per jaar met ingang van 1 januari 2021.

 • Verhoging kindgebonden budget vanaf tweede kind

  Het kabinet heeft besloten om de koopkracht van kwetsbare groepen in 2022 te repareren. Zonder reparatie zouden gezinnen met kinderen er volgend jaar minder in koopkracht op vooruit gaan dan huishoudens zonder kinderen. Daarom verhoogt het kabinet het maximumbedrag van het kindgebonden budget per kind per 1 januari 2022 vanaf het tweede kind met € 70,– per jaar. Omdat het kindgebonden budget inkomensafhankelijk is, komt dit geld terecht bij de gezinnen die dit het hardst nodig hebben.

 • Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren

  Er komt met ingang van 2020 bijna 500 miljoen euro extra aan kindgebonden budget bij. In het wetsvoorstel wordt het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, verhoogd. Met deze verhoging krijgen paren met een gezamenlijk toetsingsinkomen tussen de huidige afbouwgrens en circa 65.000 euro een hoger kindgebonden budget of komen zij voor het eerst in aanmerking voor een kindgebonden budget.

 • Besluit tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslagen en van het basiskinderbijslagbedrag

  In het regeerakkoord is aangekondigd het budget voor de Algemene Kinderbijslagwet structureel te verhogen met circa €250 miljoen om de inkomenspositie van gezinnen te verbeteren. Deze intensivering ziet op het basiskinderbijslagbedrag en op het extra bedrag aan kinderbijslag voor alleenverdienende ouders en alleenstaande ouders, met een thuiswonend kind in de leeftijd tussen drie en achttien jaar dat een bepaalde mate van intensieve zorg nodig heeft.

 • Wet invoering rouwverlof

  Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat er een basis voor rouwverlof in de wet wordt vastgelegd. Hierdoor krijgen werknemers recht op vijf betaalde verlofdagen in gezinssituaties met minderjarige kinderen waarbij één van de ouders of een minderjarig kind is komen te overlijden. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de begeleiding en ondersteuning van rouwende werknemers. 

 • Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen

  De leeftijd waarop de kostendelersnorm van toepassing is, wordt verhoogd van 21 naar 27 jaar. Door dit wetsvoorstel wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten (vaak de ouders). Met deze wijziging beoogt de regering inkomenszekerheid bij uitkeringsgerechtigde gezinnen te vergroten.

 • PGT bij dragerschap

  Met dit voorstel wordt het mogelijk voor wensouders om preïmplantatie genetische tests (PGT) toe te passen om dragerschap van een ernstige erfelijke ziekte te voorkomen.

 • Wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 door ontwikkelingen in uitvoering en beleid

  Deze wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit inburgering 2021 en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 strekt tot aanpassingen die voortvloeien uit ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk, beleid en jurisprudentie. 

 • Gezin krijgt bescherming in de Grondwet

  Dit wetsvoorstel neemt in de Grondwet op dat ieder recht heeft op respect voor zijn gezinsleven en ook het recht van een ieder om te weten wie zijn biologische ouders zijn. De economische, sociale en culturele belangen van het gezin moeten wettelijk gewaarborgd zijn. Bovendien moet de regering zich in ieder geval jaarlijks verantwoorden over de staat van het gezin.

 • Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

  Kinderen, gezinnen en huishoudens moeten kunnen rekenen op effectieve bescherming en tijdige hulp. Het is daarom belangrijk om het stelsel slimmer te organiseren. Het toekomstscenario is ontwikkeld in gezamenlijk opdrachtgeverschap van het Rijk (JenV en VWS) en de VNG en betekent een grote innovatie en verandering in de jeugdbeschermingsketen. Op termijn moet het toekomstscenario een structurele oplossing bieden voor de knelpunten in de jeugdbescherming.