Zoekresultaat

450 resultaten
U heeft gezocht op: Handel

Sorteren op:
 • Verlenging AVV

  De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden biedt de mogelijkheid om overeenkomsten tussen private partijen inzake de handel in gewasbeschermingsmiddelen algemeen verbindend te verklaren (hierna: avv). In 2009 is zo’n besluit genomen, dat op 1 januari 2011 vervalt. Het voornemen is de avv te verlengen tot 1 januari 2014.

 • Voorwaarden afsluiten telefoondienst bij niet-betaling sms-diensten

  Geconsulteerd wordt de wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. Deze wijziging stelt voorwaarden aan operators, zodat het alleen nog mogelijk is om een consumenten af te sluiten van de telefoondienst bij niet betaling van Premium SMS-diensten als aan strenge voorwaarden is voldaan.

 • Besluit diervoeders 2012

  Het (ontwerp)Besluit diervoeders 2012 is erop gericht de huidige Kaderwet diervoeders, behoudens waar het onderwerpen betreft die in de Wet dieren een plaats hebben gekregen, en het Besluit diervoeders te vervangen. Het (ontwerp)besluit geeft een nieuwe (1-op-1)implementatie van richtlijn nr. 2002/32/EG inzake ongewenste stoffen in diervoeding en voorziet in delegatiebepalingen voor de uitvoering van een 12-tal Europese verordeningen op het gebied van diervoeders.

 • Aanpassingswet basisregistratie personen

  Het voorstel tot Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen wordt ingediend in verband met het wetsvoorstel voor de Wet basisregistratie personen (Wbrp).

 • Besluit diergeneesmiddelen

  AMvB Diergeneesmiddelen

 • Wijzigingswet uitvoering REMIT-verordening

  Het onderwerp van deze consultatie is een wetsvoorstel dat dient ter wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Wet op het financieel toezicht, in verband met uitvoering van een Europese verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie. Niet de Europese verordening wordt geconsulteerd, maar het wetsvoorstel ter uitvoering daarvan.

 • MR prioriteitsplaatsing

  De MR prioriteitsplaatsing stelt de tarieven vast die een afnemer moet betalen aan een netbeheerder indien deze laatste op verzoek van de afnemer een op afstand uitleesbare meetinrichting plaatst

 • Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas

  Wijziging van de regels betreffend afsluitbeleid elektriciteit en gas als gevolg van de introductie van op afstand uitleesbare meetinrichtingen, evaluatie van de regeling in 2010 en 3e pakket energierichtlijnen.

 • Reparatiewet Wet griffierechten in burgerlijke zaken

  Dit voorstel van wet geeft uitvoering aan een toezegging die is gedaan tijdens de parlementaire behandeling van het voorstel van Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) om een aantal wetstechnische gebreken en leemten te corrigeren.

 • Besluit gezelschapsdieren

  Het conceptbesluit stelt regels over de bedrijfsmatige handel, fok en opvang van gezelschapsdieren. Het besluit bevat onder andere voorschriften over het fokken en socialiseren van gezelschapsdieren, de vakbekwaamheid van beheerders, de huisvesting en de verzorging van het dier. Het besluit vervangt het Honden- en kattenbesluit 1999. Het besluit bevat waar mogelijk doelvoorschriften. Doelvoorschriften geven de ruimte aan de betrokken sectoren om te komen tot vrijwillige certificering.