Zoekresultaat

367 resultaten
U heeft gezocht op: Gemeenten

Sorteren op:
 • Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

  Het wetsvoorstel introduceert het recht voor gemeenten om de kantonrechter te adviseren bij de beantwoording van de vraag of een voldoende behartiging van de belangen van mensen met problematische schulden kan worden bewerkstelligd met een meer passende en minder verstrekkende voorziening dan met de instelling van schuldenbewind.

 • Wijziging RVV 1990 in verband met aanpassing definitie rolstoeltoegankelijke voertuigen

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), om de definitie van ‘voor rolstoelen toegankelijk voertuig’ te wijzigen. 

 • Wijziging Besluit publieke gezondheid ivm maternale kinkhoestvaccinatie in rijksvaccinatieprogramma

  Met dit besluit wordt de maternale kinkhoestvaccinatie toegevoegd aan de opsomming van vaccinaties in het Besluit publieke gezondheid. De maternale kinkhoestvaccinatie valt reeds onder het Rijksvaccinatieprogramma. Met de toevoeging ervan in het Besluit publieke gezondheid gaan de gemeenten medeverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering ervan.  

 • Volkshuisvestingsfonds 2023

  De meerjarige regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting heeft tot doel om, als onderdeel van een integrale aanpak, de leefbaarheid te verbeteren en de veiligheid te bevorderen in kwetsbare gebieden, primair door woningen te herstructureren, in het bijzonder de particuliere woningvoorraad en secundair door inrichting van de omringende openbare ruimte en realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de nabijheid van betreffende woningen.

 • Wijziging van het Besluit Jeugdwet in verband met de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

  De Jeugdwet en het wetsvoorstel rechtspositie gesloten jeugdhulp maken het mogelijk meer regels te stellen over de veiligheid in gesloten jeugdhulp en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze consultatie gaat over deze aanvullende regels. 

 • Wetsvoorstel doelmatige aanpak onderwijshuisvesting

  Deze consultatie gaat over het wetsvoorstel onderwijshuisvesting. Het wetsvoorstel bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Experimentbesluit BRP dataminimalisatie

  Dit besluit regelt een experiment in de Basisregistratie Personen (BRP). Met een technische vernieuwing wordt de toegang van (overheids)organisaties tot persoonsgegevens beperkt tot de minimaal noodzakelijke informatie over iemand. Dit wordt ook wel ‘dataminimalisatie’ genoemd.

 • Wet betaalbare huur

  Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Het kabinet heeft dit voornemen uit het regeerakkoord uitgewerkt in dit wetsvoorstel.

 • Lokaal verbod op generieke tijdelijke verhuur

  De evaluatie van de tijdelijke huurcontracten en gesprekken met de stakeholders maakt duidelijk dat het gebruik van tijdelijke contracten in kwetsbare wijken kan leiden tot leefbaarheidsproblematiek. Dit is het gevolg van een hoge mutatiegraad, woononzekerheid en mogelijke uitbuiting van de huurders. Met dit wetsvoorstel kunnen gemeenten gebieden of wijken aanwijzen waar tijdelijke huurcontracten verboden zijn. De keuze om een lokaal verbod op tijdelijke verhuur in te stellen is aan gemeenten.

 • security.txt (standaard voor veilig internet)

  Forum Standaardisatie toetst of de standaard security.txt geschikt is om te verplichten aan de overheid (‘pas toe of leg uit’-verplichting). In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies van de experts. security.txt is een standaard voor security-contactinformatie. Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over het gebruik van ICT-standaarden en onderhoudt de lijst met ICT-standaarden die verplicht of aanbevolen zijn voor de overheid.