Zoekresultaat

394 resultaten
U heeft gezocht op: Gemeenten

Sorteren op:
 • Regeling tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang ten behoeve van het uitbreiden van de administratieplicht van kindercentra

  In de Regeling Wet kinderopvang wordt de vereiste administratie van de houder uitgebreid met 1) het overzicht van ingezette beroepskrachten en 2) de presentielijsten van de kinderen met indicatie van de aankomst- en vertrektijden. Hier wordt ook een bewaartermijn aan gekoppeld. Voor een goede bedrijfsvoering, moet een kindercentrum een deugdelijke en inzichtelijke administratie hebben. Ook  kan de toezichthouder hierdoor beter toezicht houden op bepaalde kwaliteitseisen.

 • Regeling extra vergunningen publieke mediadienst

  De onderhandelingen met de buurlanden zijn (grotendeels) afgerond hetgeen betekent dat er definitief frequentieruimte beschikbaar komt voor publieke en commerciële partijen die op lokaal niveau willen uitzenden. Deze lokale laag (laag 6) voor digitale radio kan vanaf 1 september 2024 in heel Nederland in gebruik worden genomen.

 • Tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten woningbouw

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt in afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een regeling voor. Deze regeling stelt gemeenten of regio’s in staat om mobiliteitsmaatregelen in de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties te realiseren. Het gaat hierbij om maatregelen voor de bereikbaarheid en ontsluiting van nieuwe woningen. Hiervan is ruim één miljard bestemd voor mobiliteitsmaatregelen in de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties.

 • NEN 3610 (standaard voor betere gegevensuitwisseling)

  Forum Standaardisatie toetst of de standaard NEN 3610 (onderdeel van de Geo-standaarden) in de nieuwe versie (2022 nl) geschikt is om te blijven verplichten aan de overheid (‘pas toe of leg uit’-verplichting). In deze openbare consultatie kunt u reageren op dit advies van de experts.

 • Wijzigingsregeling zesde tranche Woningbouwimpuls

  Regeling Woningbouwimpuls 2020 wordt op onderdelen gewijzigd met als doel het vergroten van de toegankelijkheid van de regeling en het waarderen van de bijdrage aan de extra woningbouwopgave.

 • Wijziging Besluit experiment gesloten coffeeshopketen ivm aanwijzing van een elfde gemeente

  Voorstel om het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen aan te passen. Allereerst wordt voorgesteld om stadsdeel Oost van gemeente Amsterdam als elfde gemeente aan te wijzen en om de aanwijzing van de voormalige gemeente Hellevoetsluis aan te passen aan de gemeentelijke herindeling. Ten tweede wordt voorgesteld om een gefaseerde start voor de elfde gemeente mogelijk te maken. Ten derde worden enkele eisen voor aangewezen telers en coffeeshophouders in de deelnemende gemeenten verduidelijkt. 

 • Wijzigingsregeling lokale aanpak isolatie Nationaal Isolatieprogramma

  Het demissionaire kabinet wil 425 miljoen euro inzetten voor kwetsbare dorpen en wijken. Hiervan is 400 miljoen euro bedoeld voor de lokale aanpak isolatie. Met deze wijzigingsregeling wordt 119 miljoen euro dit jaar extra aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de lokale aanpak. De overige middelen komen in latere tranches van de lokale aanpak beschikbaar. Het toevoegen van de extra middelen is nog afhankelijk van parlementaire besluitvorming over de begroting van het ministerie van BZK waarin deze middelen zijn opgenomen. Daarnaast wordt het doel van de regeling verduidelijkt door expliciet te maken dat de middelen voor mensen zijn bedoeld die te maken hebben met energiearmoede of een risico daarop.

 • Regeling Specifieke Uitkering versnelling natuurinclusief isoleren

  Deze consultatie heeft als doel om input op te halen voor de ''Ministeriële Regeling Specifieke Uitkering versnelling natuurinclusief isoleren''. Via deze regeling kunnen gemeenten en provincies tegemoet worden gekomen in de kosten die zij maken bij de totstandkoming, uitvoering en monitoring van een soortenmanagement plan (SMP) en bij het toezicht hierop. 

 • Wet van school naar duurzaam werk

  Het doel van deze wet is zorgen voor meer gelijke kansen. Jongeren die het nodig hebben krijgen hulp in de stap van school naar werk. Ook zorgen we dat jongeren hulp krijgen als ze hun baan verliezen.

 • Gezin krijgt bescherming in de Grondwet

  Dit wetsvoorstel neemt in de Grondwet op dat ieder recht heeft op respect voor zijn gezinsleven en ook het recht van een ieder om te weten wie zijn biologische ouders zijn. De economische, sociale en culturele belangen van het gezin moeten wettelijk gewaarborgd zijn. Bovendien moet de regering zich in ieder geval jaarlijks verantwoorden over de staat van het gezin.