Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Amnesty International (E. Nazarski)
Plaats Amsterdam
Datum 31 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Amnesty International maakt graag gebruik van de consultatie met betrekking tot de voorgestelde nieuwe wet inzake de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (hierna Wiv 20XX). Zij heeft kennis genomen van de intentie de inbreng van stakeholders binnen zes weken te verwerken.1 Amnesty International hoopt dat haar inbreng en die van andere stakeholders in ogenschouw wordt genomen en op zorgvuldige wijze wordt verwerkt.

Amnesty International is zeer bezorgd over de impact van het wetsvoorstel Wiv 20XX op de samenleving, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en andere mensenrechten van individuen en groepen mensen in binnen- en buitenland. Dat terwijl Amnesty International niet overtuigd is van het nut en de noodzaak van de voorgestelde nieuwe en ruimere bevoegdheden voor de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In een democratische rechtsstaat zoals Nederland kan het nooit noodzakelijk zijn om de gehele bevolking onder communicatie-surveillance te plaatsen. Het wetsvoorstel breekt met een wereldwijde trend om meer waarborgen op te nemen in de bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten om niet-noodzakelijke en disproportionele inbreuken op mensenrechten te voorkomen of te compenseren. Ook is het maar de vraag of het stelsel van waarborgen zoals voorgesteld in de Wiv 20XX aan mensenrechtenstandaarden voldoet, zoals bijvoorbeeld in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is vastgelegd.

Hoofdpijnpunten
1. Toestemmingsvereisten inzet van bijzondere bevoegdheden
2. Toegang tot geautomatiseerde werken: rechtstreekse toegang en hacken
3. ‘Doelgericht’ interceptiestelsel
4. Medewerkingsplicht bij ontsleuteling
5. Bewaartermijnen en gebruik van bewaarde gegevens
6. Notificatieplicht
7. Gevoelige persoonsgegevens
8. Onafhankelijk en onpartijdig toezicht
9. Samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten en andere instanties
10. Klachtbehandeling
11. Melding vermoedens van misstanden: de klokkenluidersregeling
12. Bescherming van mensenrechten van Nederlanders in het buitenland en van niet-Nederlanders

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht