Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam dr. J.V.J. van Hoboken en dr. M.R. Koot
Plaats New York & Amsterdam
Datum 31 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Het bijgevoegde .pdf-bestand geeft een uiteenzetting van acht punten van zorg die wij ten aanzien van het wetsvoorstel zien:

1. Onvoldoende waarborgen bij verzameling en analyse van (persoons)gegevens;
2. Hacking en doorzoeking van binnenlandse communicatie zijn onvoldoende beteugeld;
3. Gebrek aan transparantie ondermijnt de legitimiteit van de diensten;
4. Geen effectieve waarborgen rondom de bevoegdheid tot data-mining;
5. Te weinig harde grenzen aan toegang tot data en bestanden;
6. Te smalle blik op het grondrechtelijk kader;
7. Slechte regeling rondom bijzondere en gevoelige gegevens;
8. Onvoldoende handvatten voor de subsidiariteitstoets.

Bijlage