Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam H. Bertens
Plaats Amsterdam
Datum 21 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Het sleepnet
Ik vind het zorgelijk dat de noodzaak voor een zo zware bevoegdheid zo summier is onderbouwd. Zonder die noodzaak is de bevoegdheid niet nodig.

Toezicht
Ik vind het zorgelijk dat de noodzaak voor een zo zware bevoegdheid zo summier is onderbouwd. Zonder die noodzaak is de bevoegdheid niet nodig.

Uitwisseling met buitenlandse diensten
Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten. Natuurlijk moeten er gegevens worden uitgewisseld als dat noodzakelijk is, maar dat moet gericht gebeuren. Nederland zou geen gegevens van of over Nederlandse burgers in bulk moeten uitwisselen met andere landen.