Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Nederland ICT (Directeur Lotte de Bruijn)
Plaats Woerden
Datum 31 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Nederland ICT maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het voorstel voor de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). De nieuwe wet geeft de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de bevoegdheid tot massale interceptie van kabelgebonden communicatie.

Nederland ICT heeft grote twijfels over het nut en noodzaak, de transparantie en proportionaliteit, de reikwijdte en toerekening van kosten, de praktische uitvoerbaarheid en het juridisch toetsingskader van de nieuwe bevoegdheden en daarmee het draagvlak voor een dergelijk ingrijpend wetsvoorstel.

De door de wet opgelegde eisen aan een groot aantal bedrijven zullen resulteren in een verlies aan vertrouwen van burgers en bedrijven, in toegenomen onzekerheid en financiële druk voor het bedrijfsleven, minder innovatie, risico’s voor de betrouwbaarheid en integriteit van dienstverlening en verslechtering van het internationale imago van Nederlandse als Digital Gateway to Europe.

Nederland ICT vraagt de minister het voorstel in de huidige bewoordingen te heroverwegen en samen met de sector na te denken over een wetsvoorstel dat op meer draagvlak bij burgers en bedrijven kan rekenen.

Nederland ICT pleit er voor om bij het opleggen van dergelijke verplichtingen voor het bedrijfsleven altijd de kosten via de Rijksbegroting te laten lopen. Niet alleen is er zodoende democratisch toezicht op de kosten, ook worden de diensten er door financiële overwegingen toe gedwongen hun activiteiten scherp en doelgericht in te zetten. De proportionaliteit is hierdoor beter geborgd.

Meer specifiek vraagt Nederland ICT de minister, in overleg met zijn collega's van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, om:

• Een gedegen onderbouwing van nut en noodzaak van een dergelijk ingrijpend wetsvoorstel.
• Een voorstel hoe in de toekomst op een transparante wijze inzicht gegeven wordt in de reikwijdte van de bevoegdheden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de wijze waarop deze hun taak uitoefenen. Dit teneinde het vertrouwen van burgers en bedrijven in de integriteit van hun data, het internet en daarmee de digitale economie als geheel te waarborgen.
• Een analyse van het effect dat het wetsvoorstel zal hebben op de positie van Nederland als vestigingsplaats voor het (ICT)-bedrijfsleven als Digital Gateway to Europe.

In de bijgesloten bijlage treft u een nadere reactie aan op specifieke onderdelen van het voorstel

Bijlage