Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Free Press Unlimited (Dhr. L. Willems)
Plaats Amsterdam
Datum 21 augustus 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Excellenties,

Free Press Unlimited zet zich wereldwijd in voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, fundamentele democratische rechten die sinds jaren niet meer zo sterk onder druk hebben gestaan. Ook in landen waar het slecht met de persvrijheid is gesteld, werken wij aan de creatie van een zogenaamde enabling environment voor de media: een omgeving waarin media veilig en ongehinderd hun werk kunnen doen, zodat burgers goed geïnformeerd blijven en op basis daarvan beslissingen kunnen nemen. 'People deserve to know' is dan ook het motto van onze organisatie.

Uitgerekend de Nederlandse overheid, waarmee wij zo nauw samenwerken om deze doelstelling te verwezenlijken, komt nu met een wetsvoorstel dat zo'n vrije omgeving voor de journalistiek in eigen land drastisch beperkt. Uw Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2015, die hier ter consultatie wordt aangeboden, schendt elementaire rechten en vrijheden met betrekking tot het privéleven van personen, de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, vrijheden die onder andere zijn gegarandeerd in de Grondwet (artikels 7, 10 en 13), de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM artikels 8 en 10), het Internationaal Vedrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR artikels 17 en 19) en jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Onze volledige reactie en aanbevelingen vindt u in de bijlage en op onze website op https://www.freepressunlimited.org

Free Press Unlimited is van mening dat er punten van aandacht zijn die wellicht niet direct volgen uit de journalistieke focus van onze organisatie, maar die naar onze stellige overtuiging een grote inbreuk maken op kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Daarom onderschrijft Free Press Unlimited nadrukkelijk de reacties op het huidige wetsvoorstel van gelijkgezinde organisaties uit het maatschappelijk middenveld, waaronder die van Bits of Freedom, ISOC/AMS-IX, Boekx Advocaten en Greenhost.

Free Press Unlimited verzoekt u dringend om onze aanbevelingen en de aanbevelingen van bovengenoemde organisaties mee te nemen bij de verdere parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen. Free Press Unlimited is graag bereid nader met u van gedachten te wisselen over deze aanbevelingen.

Hoogachtend,

Leon Willems
Directeur Beleid en Programma's
Free Press Unlimited

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht