Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Reactie

Naam Stichting DINL (M.J.A Steltman)
Plaats Leidschendam
Datum 1 september 2015

Vraag1

Wat vindt u van dit voorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? U wordt verzocht aan te geven op welke onderdelen van het wetsvoorstel of de memorie van toelichting uw reactie betrekking heeft.
Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) maakt zich grote zorgen om de gevolgen van het 2 juli jongstleden ter consultatie gepubliceerde Kabinetsvoorstel waarin een aanpassing op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt voorgesteld. Het wetsvoorstel omvat een omvangrijke en ingrijpende uitbreiding van bevoegdheden van de inlichtingendiensten.
Volgens DINL heeft het wetsvoorstel in huidige vorm de volgende ingrijpende consequenties:

• De sector digitale Infrastructuur, Nederlands derde mainport: een ecosysteem van honderden bedrijven die aan de basis staan van de digitale economie, wordt door de maatregelen hard geraakt. Dat verstoort de hefboomwerking van deze industrie voor de economie. Net als bij de andere mainports: Schiphol en de Rotterdamse haven, werken de negatieve effecten sterk door in de gehele economie.
• Het kabinet schiet zich met deze maatregelen in de voet. Ze schaden het vertrouwen in het imago van de Nederland als een land dat de privacy en de vertrouwelijkheid van gegevens beschermt. Het gevolg is dat de sterke positie van Nederland als Digital Gateway naar Europa , de ideale vestigingsplaats voor datacenters, internationale online bedrijven en de basis voor innovatie, wordt geschaad.
• Burgers zullen zich bespied voelen door de overheid en minder vrij en onbevangen in hun hun online activiteiten.
• tienduizenden bedrijven en organisaties die iets doen aan digitale communicatie, klein en groot, zullen moeten meewerken aan het beschikbaar maken van hun bestanden en databases. Ook dienen zij afluisteren en tappen te faciliteren en de significante investeringen en kosten hiervoor zelf op te brengen.
• Het voorstel werpt een forse drempel op voor startups. Deze zullen hun toevlucht zoeken in landen waar zulke verplichtingen niet bestaan.
• Door het ontbreken van degelijk toezicht en controle zullen ongewenste en potentieel onrechtmatige activiteiten van de inlichtingendiensten zich nog meer aan het zicht van de samenleving kunnen onttrekken.
DINL ziet fundamentele problemen met het wetsvoorstel en deze disproportionele uitbreiding van bevoegdheden. In de appendix licht DINL deze issues nader toe.
Tegelijkertijd herkent en erkent DINL de noodzaak van goed functionerende inlichtingen¬diensten en heeft begrip voor de noodzaak van verbetering en modernisering.
DINL is te allen tijde bereid om hierover met u in gesprek te gaan.
Namens het DINL bestuur
M. Steltman Directeur DINL

Bijlage