Wijziging Woningwet

De consultatie betreft aanvullende voorschriften ten behoeve van het verbeteren van de handhaafbaarheid van voorschriften in de Woningwet. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om een bestuurlijke boete en een verhuurverbod te introduceren in de Woningwet en de huidige beheermaatregel in de Woningwet aan te vullen en te versterken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-03-2013
Einddatum consultatie 17-04-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel beoogt de Woningwet te wijzigen. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om het handhavingsinstrumentarium van gemeenten uit te breiden en te versterken. De bestuurlijke boete is bedoeld om overtredingen die worden gemaakt in het kader van de Woningwet te kunnen bestraffen. Het verhuurverbod en de beheermaatregel zijn met name bedoeld om – malafide – pandeigenaren (‘huisjesmelkers’) strenger en effectiever aan te kunnen pakken. Met name de gemeente Rotterdam, maar ook de andere G-4 steden (Amsterdam, Den Haag en Utrecht) hebben hier om verzocht gezien de problematiek in die gemeenten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, bedrijven en burgers.

Verwachte effecten van de regeling

Door de handhaafbaarheid van de voorschriften van de Woningwet te versterken wordt verwacht dat de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in buurten en wijken verbetert. De verwachting is tevens dat met deze wetswijzigingen effectiever kan worden opgetreden door gemeenten en dat de wijzigingen een zekere afschrikkende werking hebben zodat (malafide) pandeigenaren ervoor zullen zorgdragen dat het niet komt tot de inzet van de in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen van een verhuurverbod of beheerovername.

Doel van de consultatie

De consultatie dient ter verwerving van reacties op het wetsontwerp en ter verkrijging van meer informatie over de belangen die mogelijk worden geraakt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele wetsontwerp en het daarbij behorende concept van de memorie van toelichting.