Wet ministeriële verantwoordelijkheid

Het wetsvoorstel bevat een beperkte modernisering van de wet van 22 april 1855 (Wet ministeriële verantwoordelijkheid). Die wet gaat in hoofdzaak over de procedure die de Tweede Kamer moet volgen als de Tweede Kamer een beslissing moet nemen over de vervolging van een Kamerlid, een minister of een staatssecretaris wegens een ambtsdelict.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-12-2016
Einddatum consultatie 01-02-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Staatsrecht Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het wetsvoorstel is om de Wet ministeriële verantwoordelijkheid beter leesbaar en iets beter toepasbaar te maken. De Tweede Kamer heeft in een motie de wens uitgesproken dat de wet moet worden gemoderniseerd, omdat de procedure uit de wet gedateerd en om daarom slecht bruikbaar is. Een fundamentele herziening van de wet wordt door een onafhankelijke commissie voorbereid. Dit wetsvoorstel bevat vooruitlopend daarop enkele kleinere moderniseringen. Die betreffen taalkundige aanpassingen, verduidelijking van de reikwijdte van de wet en het schrappen van enkele obsolete bepalingen. Ook wordt niet langer de gehele Wet op de parlementaire enquête van toepassing verklaard, maar worden enkele onderdelen van die wet die tegenstrijdig zijn met (het doel van) de Wet ministeriële verantwoordelijkheid of die daarvoor geen betekenis hebben, niet langer van toepassing verklaard.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

(Voormalige) leden van de Eerste en Tweede Kamer, ministers en staatssecretarissen.

Verwachte effecten van de regeling

Omdat er in de inhoud van de wet worden geen grote veranderingen aangebracht, zijn er geen noemenswaardige gevolgen voor de rechtspositie van deze doelgroep.

Doel van de consultatie

De consulatie vindt plaats om geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen een reactie te geven op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling kan worden gereageerd.