Wijziging Urm 5e AP UOV

Zienswijzen inwinnen ten aanzien van de voorgenomen wijziging van de regeling.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-10-2013
Einddatum consultatie 12-12-2013
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Invoering voorgenomen maatregelen uit het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn:
- verhoging stikstofnorm grasland op klei
- verhoging stikstofnorm Zantedeschia
- continuering fosfaatreparatie; nu ook met dierlijke mest op bouwland
- verlaging fosfaatgebruiksnorm voor bouwland met lage fosfaattoestand
- verhoging wettelijke werkingscoëfficiënt varkensdrijfmest in zand- en lössgebied

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Boeren, waterbeheerders, natuur- en milieuorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling

- verhoging stikstofnorm grasland op klei: geen regeldrukeffect, wel positief bedrijfseffect
- verhoging stikstofnorm Zantedeschia: geen regeldrukeffect, wel positief bedrijfseffect
- continuering fosfaatreparatie; nu ook met dierlijke mest op bouwland: geen regeldrukeffect, wel positief bedrijfseffect
- verlaging fosfaatgebruiksnorm voor bouwland met lage fosfaattoestand: geen regeldrukeffect, wel negatief bedrijfseffect
- verhoging wettelijke werkingscoëfficiënt varkensdrijfmest in zand- en lössgebied: geen regeldrukeffect, wel negatief bedrijfseffect

Doel van de consultatie

Doorlopen verplichte uniforme openbare voorbereidingsprocedure; zienswijzen inwinnen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

In principe alles; indien de zienswijzen zich richten op de inhoud van de maatregelen kan de inspreker echter ook overwegen om zijn/haar zienswijze uit te brengen in het kader van de lopende consultatie over het voor het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn opgestelde planMER. Zie:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/10/08/advertentie-over-uitvoering-van-de-milieueffectrapportage-voor-het-5e-actieprogramma-nitraatrichtlijn.html