Wijziging Urm

Deze consultatie gaat over
(1) de verplichting om monstername van vaste mest te laten uitvoeren door een onafhankelijk monsternemer,
(2) het intrekken van de uitzondering op de AGR/GPS verplichting bij export van mest,
(3) de erkenning van laboratoria betrokken bij mestonderzoek en
(4) aangepaste verwijzing naar NEN normen in bijlage Ac

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2016
Einddatum consultatie 10-09-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt de bemonsteringssystematiek van vaste mest (dikke fractie) aangepast. De onafhankelijkheid van de monstername wordt daardoor beter gewaarborgd. De bemonstering van vaste mest wordt tot op heden door de vervoerder uitgevoerd. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de bemonsteringsuitslag onvoldoende gegarandeerd en wordt mogelijk geen representatief beeld van de totale vracht gegeven. In het 5e NAP (Nitraat Actie Programma) heeft Nederland toegezegd dat er een systematiek zal worden ontwikkeld waardoor de kans op foutieve bemonstering wordt geminimaliseerd. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft met een brief van 20 november 2014 (Kamerstukken II 2014/15, 33037, nr. 136) en een brief van 13 oktober 2015 (Kamerstukken II, 2015/16, 33037- nr. 160) de Tweede Kamer aangekondigd dat de huidige bemonstering voor vaste mest wordt aangepast. De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt zo aangepast dat alleen nog onafhankelijke monsternemende organisaties, zijnde organisaties die beschikken over een accreditatie en een erkenning, de bemonstering van vaste mest, bestaande uit dikke fractie, mogen uitvoeren. De met deze wijziging van de Urm in te voeren voorzieningen hebben regeldrukeffecten. Deze bestaan uit administratieve lasten en nalevingskosten. De totale structurele regeldruk is circa 2,5 miljoen euro per jaar

Ook wordt de uitzondering voor verplicht gebruik van AGR/GPS apparatuur bij grensoverschrijding ingetrokken (TK 33037, nr. nr.160). Door de uitzondering kan de schijn gewekt worden dat mest buiten de landsgrenzen is gebracht. Met het schrappen van de uitzondering kan hierop beter toezicht worden uitgeoefend. Het besluit om AGR/GPS te verplichten voor export van bewerkte mest heeft tot gevolg dat 150 tot 300 transportmiddelen voorzien moeten worden van AGR/GPS-apparatuur.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

mestleveranciers, mesthandelaren, mestdistributeurs en mestgebruikers, mestlaboratoria en mestmonsternemende organisaties

Verwachte effecten van de regeling

Door onafhankelijke monstername worden uitslagen van gehalten van mineralen in vaste mest betrouwbaarder waardoor de verplaatsing en toepassing van mineralen beter gecontroleerd kunnen worden. Hierdoor wordt onjuist gebruik voorkomen in het voordeel van het milieu.

Met het intrekken van de uitzondering van het gebruik van AGR/GPS krijgt EZ zekerheid dat mest daadwerkelijk buiten Nederland wordt afgeleverd.

Doel van de consultatie

De consultatie heeft tot doel om belanghebbenden te informeren over de wijzigingsregeling en geeft de gelegenheid om te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gereageerd kan worden op alle onderdelen van de wijzigingsregeling en op de toelichting.

Meer informatie

  • WUR rapport kosten onafhankelijke bemonstering vaste mest