Wijzigingswet financiële markten 2015

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen. Het wetsvoorstel heeft als beoogde inwerkingtredingdatum 1 januari 2015.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-08-2013
Einddatum consultatie 16-09-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In onderhavig wetsvoorstel wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enige andere wetten gewijzigd. De belangrijkste onderdelen van dit wetsvoorstel betreffen:
- De uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing naar personen die werkzaam zijn bij een bank of verzekeraar en daar verantwoordelijk zijn voor transacties die, vanwege daaraan verbonden financiële risico’s, het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk beïnvloeden of kunnen beïnvloeden.
- De uitbreiding van de bankierseed naar medewerkers van financiële ondernemingen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten.
- De overheidsbijdrage in de bekostiging van het toezicht op de financiële markten wordt afgeschaft. De wijze waarop de kosten zullen neerslaan, is ten tijde van de consultatie van dit wetsvoorstel nog niet bekend en zal, zodra mogelijk, apart worden geconsulteerd.

Daarnaast worden nog enige andere wijzigingen voorgesteld alsmede enkele technische wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aangebracht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de memorie van toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.