Wijzigingswet financiële markten 2014

Het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 maakt onderdeel uit van de Wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten. Uitgangspunt daarbij is dat jaarlijks alle wijzigingen op het terrein van de financiële markten in één wetsvoorstel worden opgenomen. Het wetsvoorstel heeft een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2014.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-09-2012
Einddatum consultatie 18-10-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In onderhavig wetsvoorstel wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enige andere wetten gewijzigd. De belangrijkste onderdelen van dit wetsvoorstel betreffen:

- Toezicht op afwikkelondernemingen;
- Algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners;
- Verbetering van de effectiviteit van het toezicht op de financiële
verslaggeving en de informatievoorziening aan beleggers;
- Aanpassing van de behandeling van bankspaardeposito’s eigen
woning in het kader van het depositogarantiestelsel en het
overdrachtsplan;
- Aanpassing van de regels voor vermogensscheiding van
beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve beleggingen;
- Informatie-uitwisseling binnen het Financieel Expertise Centrum.

Daarnaast worden nog enige andere wijzigingen voorgesteld alsmede enkele technische wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aangebracht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de toelichting bij de desbetreffende artikelen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.