Wijzigingswet financiële markten 2013

Het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2013 maakt onderdeel uit van de Wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten. Uitgangspunt daarbij is dat jaarlijks alle wijzigingen op het terrein van de financiële markten in één wetsvoorstel worden opgenomen. Het wetsvoorstel heeft een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2013.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-08-2011
Einddatum consultatie 26-09-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In onderhavig wetsvoorstel wordt de Wet op het financieel toezicht gewijzigd teneinde regels te stellen in verband met
het wijzigen van de biedingsregels, het wijzigen van de provisieregels, het onder de werking van de Kaderwet zbo’s brengen van de Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Autoriteit Financiële Markten en er worden enkele technische verbeteringen en enige andere wijzigingen voorgesteld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

financiële dienstverleners
marktexploitanten
beleggingsondernemingen
premiepensioeninstellingen
AFM en DNB

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de toelichting bij de desbetreffende artikelen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel.