Wijzigingswet Appa en enkele andere wetten ten aanzien van politieke ambtsdragers

Dit voorstel van wet ziet op een aantal onderwerpen aangaande het nabestaandenpensioen van (gewezen) politieke ambtsdragers, vergoeding voor deelname aan internationale parlementaire assemblees door leden Eerste Kamer. Deze komen voort uit toezeggingen van de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedaan tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen die voortvloeien uit advisering door de Commissie Dijkstal.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2010
Einddatum consultatie 14-08-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is uitvoering te geven aan bovengenoemde toezeggingen. Inhoudelijk betreft het de volgende onderwerpen:
- introductie van een dekking voor nabestaandenpensioen voor
gewezen deelnemers aan de Appa-pensioenregeling.
- schrappen van de korting op het nabestaandenpensioen bij een
groot leeftijdsverschil tussen beide partners.
- reparatie van pensioenaanspraken van herbenoemde leden van
het dagelijks bestuur van een waterschap.
- introductie van een vergoeding voor leden van de Eerse kamer
die zitting hebben in een internationale parlementaire assemblee.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

(Gewezen) politieke ambtsdragers en nabestaanden.

Verwachte effecten van de regeling

- De dekking voor nabestaandenpensioen voor gewezen
deelnemers van de Appa kan worden bereikt door middel van uitruil met het ouderdomspensioen.
- Ingevolge een uitspraak van het Hof Den Bosch is in een Appa-
bepaling sprake van een niet geobjectiveerd onderscheid naar
geslacht. Dit verboden onderscheid wordt geschrapt met de
voorgestane wetswijziging.
- Wijziging in de bezoldigingssystematiek na de laatste waterschapsverkiezingenvan leden van het
dagelijks bestuur van een waterschap hebben geleid tot een
verlaging van de grondslag van het pensioen als gevolg waarvan
ook het pensioen lager uitkomt. Het is echter niet beoogd reeds
opgebouwde pensioenaanspraken aan te tasten. Met de
voorgestane wetswijziging wordt dit effect ongedaan gemaakt.
- met de voorgestane wetswijziging wordt een vergoeding geïntroduceerd voor leden van de Eerste Kamer die deelnemen aan een internationale parlementaire assemblee.

Doel van de consultatie

Het bieden van inzicht in de voorgestane wijzigingen in de wetgeving. Daarnaast heeft de consultatie tot doel het verkrijgen van informatie van burgers.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het voorstel van wet en de memorie van toelichting.