Wijzigingsbesluit financiële markten 2014

Wijzigingsbesluit financiële markten 2014

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-04-2013
Einddatum consultatie 01-05-2013
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het onderhavige ontwerpbesluit wijzigt een aantal algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht, de Wet op het accountantsberoep, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet toezicht financiële verslaggeving. Het gaat hierbij onder andere om de volgende onderwerpen:

1. Provisieverbod voor beleggingsondernemingen;
2. De interventieladder die de Nederlandsche Bank gebruikt in het verzekeringstoezicht;
3. Afwikkelondernemingen;
4. Wisselinstellingen;
5. Financiële verslaggeving;
6. Premiepensioeninstellingen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Partijen en personen werkzaam op of betrokken bij (het terrein van) de financiële markten.

Verwachte effecten van de regeling

Gezien het karakter van het voorstel - er worden meerdere onderwerpen voorgesteld in dit wijzigingsbesluit - wordt voor een beschrijving van de te verwachten effecten verwezen naar de (artikelsgewijze) toelichting bij de desbetreffende onderwerpen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wil het ministerie van Financiën graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit.

Meer informatie