Wijzigingsbesluit financiële markten 2012

Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 bevat als onderdeel van de Wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wijzigt het Besluit toezicht financiële verslaggeving. Het ontwerpbesluit heeft een beoogde inwerkingtredingdatum van 1 januari 2012.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-04-2011
Einddatum consultatie 11-05-2011
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het onderhavige besluit wijzigt een aantal algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (verder: Wft) en wijzigt het Besluit toezicht financiële verslaggeving.

Zo wordt in artikel 5 en de Bijlage van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen overgegaan tot introductie van een module pensioenverzekeringen, naast de reeds bestaande module levensverzekeringen. Met deze introductie worden de vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering verhoogd, met als doel binnen een zo kort mogelijke termijn de kwaliteit van de pensioenadvisering in de tweede pijler naar een hoger niveau te tillen.

Daarnaast wordt in het Besluit prudentiële regels Wft een expliciet aanknopingspunt voor het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) op een goede corporate governance, als essentieel onderdeel van de beheerste en integere bedrijfsvoering, van financiële ondernemingen opgenomen.

Ook wordt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft aangepast vanwege wijzigingen in de provisieregels aangaande beloning door de cliënt, bemiddelen in schadeverzekeringen en gevolmachtigde agenten.

Tot slot wordt in het Besluit definitiebepalingen Wft en het besluit toezicht financiële verslaggeving het drempelbedrag van € 50.000 verhoogd naar € 100.000. Hiermee wordt ten behoeve van een gelijk speelveld gekozen om hetzelfde drempelbedrag toe te passen als bij het aanbieden van effecten, beleggingsobjecten en rechten van deelneming in beleggingsinstellingen. Vastgesteld was immers dat de drempel van € 50.000 geen afspiegeling meer vormt van het verschil qua beleggingscapaciteit tussen niet professionele en professionele beleggers.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Financiële ondernemingen (o.a. banken, verzekeraars)
- Financiële dienstverleners
- Directeur - Grootaandeelhouders
- Adviseurs
- Bemiddelaars
- Gevolmachtigde agenten

Verwachte effecten van de regeling

Gezien het karakter van het voorstel heeft het betrekking op een aantal onderwerpen die de financiële markten betreffen. Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de toelichting bij de desbetreffende artikelen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reactie mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit.