Wijziging van de Paspoortuitvoeringsregelingen voor de verbetering van het afgifteproces van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart en de invoering van de vervangende identiteitskaart

Er zijn twee voorstellen tot wijziging van de paspoortuitvoeringsregelingen ontworpen in verband met het Rijkswetvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstuk 34358) en de daarmee samenhangende introductie van een vervangende identiteitskaart. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt nog een aantal andere wijzigingen in de uitvoeringsregelingen door te voeren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-07-2016
Einddatum consultatie 16-09-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het belangrijkste doel is om uitvoering te geven aan bovenvermeld Rijkswetsvoorstel. Daartoe worden personen met een uitreisverbod verhinderd om het Schengengebied te verlaten. Voor de wettelijke identificatieplicht wordt, op verzoek, een vervangend identiteitsbewijs verstrekt.

Voorts worden enkele andere onderwerpen geregeld, namelijk inzake:
- De terminologie rondom gekwalificeerd en bevoegd personeel.
- De mogelijkheden om een tweede paspoort aan te vragen.
- De mogelijkheid om de vermissing van een reisdocument online te melden.
- Het aan het verkeer onttrekken van gevonden reisdocumenten.
- De bewaartermijn van gegevens in het basisregister reisdocumenten.
- De wijze van onderzoek naar onregelmatigheden en aangifte.
- Verstrekking van de Nederlandse identiteitskaart buiten de EU.
- Gebruik van mobiele aanvraagstations
- Bezit geldig identiteitbewijs bij verstrekking diplomatiek paspoort.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Personen met een uitreisverbod
- Gemeenten, openbare lichamen en burgers

Verwachte effecten van de regeling

Van de personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd zal het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart van rechtswege vervallen. Aan betrokkenen zal op verzoek een vervangend identiteitsbewijs worden verstrekt.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van reacties uit de samenleving op deze voorgestelde regelingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De volledige regelingen.