Wijzigingen in de examinering in het vo en mbo vanwege de referentieniveaus en vanwege de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in het mbo

Deze AMvB wijzigt het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het vo en mbo 2 en 3 en in verband met de invoering van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in het mbo.

Raadpleeg voor uitleg van de inhoud en achtergronden van de regeling de service documenten mbo en vo en de voortgangsrapportage implementatie referentieniveaus taal en rekenen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-06-2011
Einddatum consultatie 15-07-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel om de referentieniveaus te verankeren in de examinering van het vo en het mbo, en hierdoor een bijdrage te leveren aan een betere doorstroom binnen het onderwijs en aan een hogere kwaliteit van het onderwijs. Voor het mbo zorgt deze regeling voor een eenduidige uitslagregeling op basis van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerlingen en scholen van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, bedrijfsleven en instellingen voor vervolgonderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

Verhoging van leerling-prestaties op het gebied van de basisvaardigheden in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van de reacties over de uitvoerbaarheid van de conceptregeling. De reacties worden betrokken bij de afwegingen betreffende de definitieve regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen

Meer informatie