Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds

Dit betreft de regeling van de diergezondheidsheffing na de opheffing van de productschappen. De bijdrage van het bedrijfsleven (veehouders en producenten) aan het Diergezondheidsfonds werd tot 1 januari 2015 bijeen gebracht door de productschappen (PPE, PVV en PZ). Vanaf 1 januari 2015 is de diergezondheidsheffing ingevoerd. Deze consulatie gaat over de wijziging van de regeling van de diergezondheidsheffing in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en in de Wet dieren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-02-2016
Einddatum consultatie 11-03-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Vanaf 1 januari 2015 is de diergezondheidsheffing voorlopig ingevoerd op basis van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en het Besluit heffing preventie dierziekten. Door deze heffing draagt het bedrijfsleven bij aan de uitgaven van het Diergezondheidsfonds. Dit wetsvoorstel is er op gericht om de diergezondheidsheffing te verankeren in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en in de Wet dieren (omschrijving kring van heffingplichtigen, de te belasten activiteiten en het tariefstelsel) zodat per sector (diersoort) de heffingsopbrengst zo nauwkeurig mogelijk de uitgaven van het Diergezondheidsfonds dekt, voor zover die uitgaven aan een sector worden toegerekend. In verband hiermee worden tevens zogenoemde plafondbedragen in de wet geïntroduceerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Houders met meer dan 250 stuks kippen, kalkoenen en eenden.
Broederijen.
Bedrijfsmatige houders van runderen en varkens.
Houders met meer dan 25 schapen of meer dan 25 geiten.
Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om andere diersoorten of andere activiteiten onder de diergezondheidsheffing te brengen.

Verwachte effecten van de regeling

Het gevolg van de nieuwe heffingssystematiek in dit wetsvoorstel is dat het tarief elk jaar kan worden gewijzigd en dat daarin ook uitgaven uit het verleden kunnen worden verwerkt.
Dit zal over de langere termijn gunstig zijn voor het bedrijfsleven omdat het bijdraagt aan een stabieler ondernemersklimaat.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is om de heffingplichtigen (veehouders en producenten) en andere belanghebbenden in de gelegenheid te stellen op het voorliggende wetsvoorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting een reactie mogelijk. Met dien verstande dat het opleggen van de diergezondheidsheffing niet ter discussie staat. In dit voorstel gaat het om de systematiek, de omschrijving van de kring van heffingplichtigen, de te belasten activiteiten en het tariefstelsel.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht