Wijziging biologische forfaits

Actualisatie van de biologische forfaits

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2016
Einddatum consultatie 30-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De voorliggende wijziging betreft voor biologisch gehouden dieren een actualisatie van de omvang van de mestproductie per dier van de onderscheiden diercategorieën per jaar, uitgedrukt in kilogrammen stikstof. De productiewaarden die in de bijlage bij deze regeling zijn opgenomen zijn gebaseerd op het verwachte gemiddelde rantsoen van de dieren en de verwachte gasvormige stikstofverliezen uit stal en opslag. Voor een aantal diercategorieën wordt verwezen naar de Uitvoeringsregeling bij de Meststoffenwet.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Biologische veehouders en akkerbouwers.

Verwachte effecten van de regeling

Er kan sprake zijn van zogenaamde overige bedrijfseffecten omdat de betere aansluiting van de forfaitaire waarden op de praktijk kan leiden tot een andere hoeveelheid mest die verwerkt, of buiten het eigen bedrijf geplaatst moet worden, hetgeen leidt tot een afname of toename van de bedrijfskosten afhankelijk van of het forfait naar boven of beneden wordt bijgesteld. Dit effect kan aanzienlijk zijn omdat sommige waarden fors veranderen.

Doel van de consultatie

De voorgenomen wijziging van de Regeling dierlijke producten kenbaar maken en daar reacties op krijgen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het is mogelijk om op alle onderdelen van de wijziging te reageren.

Meer informatie