Vernieuwing BBV ter bevordering van de interne sturing

Begrotingen en jaarrekeningen zijn erg technisch en daardoor voor leden van de gemeenteraad en provinciale staten lastig te doorgronden. Door aanpassing van de regels die voorschrijven hoe financiële cijfers en de prestaties gepresenteerd worden, wordt geprobeerd hier verandering in te brengen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-09-2015
Einddatum consultatie 10-10-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het vereenvoudigen van de beoordeling van de financiële gezondheid en beleidsmatige prestaties van provincies en gemeenten op basis van de begroting en jaarrekening. Daarnaast moet het ook eenvoudiger worden om gemeenten of provincies op deze punten te vergelijken. Verder wordt geregeld hoe de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen moet worden berekend en opgenomen in de begroting en jaarstukken. Als laatste worden de regels over grondexploitaties aangepast.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Provincies en gemeenten in het bijzonder de provinciale statenleden en gemeenteraadsleden. Maar ook anderen zoals burgers, journalisten, onderzoekers etc.

Verwachte effecten van de regeling

Met betrekking tot het hoofddoel van de regeling wordt verwacht dat de wijzigingen bijdragen aan de verbetering van de interne sturing door provinciale statenleden en gemeenteraadsleden en de vergelijkbaarheid van provincies en gemeenten.
Door het vervallen van de categorie ‘niet in exploitatie genomen bouwgronden’ en een aanscherping van de regels met betrekking tot bouwgrond in exploitatie neemt de kans af op forse afwaarderingen op de grondexploitaties zoals in de afgelopen jaren.

Doel van de consultatie

De bedoeling van de consultatie is duidelijkheid te verkrijgen dat de wijzigingen bijdragen aan de te verwachten effecten, ze helder zijn en de beoordeling van de financiële gezondheid en beleidsmatige prestaties van provincies en gemeenten vereenvoudigt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De consultatie heeft betrekking op alle van de volgende zeven onderdelen van het voorgestelde wijzigingsbesluit:
1. Uniforme taakvelden: betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid;
2. Beleidsindicatoren: sturen op de effecten van beleid;
3. Meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen;
4. Beter inzicht in de kosten van de overhead en eenvoudigere wijze van toerekening van kosten en rentelasten;
5. Het activeren van investeringen met maatschappelijk nut;
6. Beter inzicht in het EMU-saldo;
7. Vennootschapsbelasting en grondexploitatie.