Besluit tot wijziging diverse reglementen ivm het kentekenen van landbouw- en bosbouwtrekkers

Dit besluit bevat wijzigingen van het Kentekenreglement, het Reglement rijbewijzen en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-02-2016
Einddatum consultatie 15-03-2016
Status Regeling ingetrokken
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Vanaf 2017 geldt een algehele kentekenplicht voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Op landbouw- en bosbouwtractoren (hierna: LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (hierna: MMBS) en mobiele machines (hierna: MM), en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (hierna: LBTA) wordt het registratiesysteem van toepassing zoals dat nu ook voor andere gekentekende motorrijtuigen geldt. Hiervoor ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, zie bijgevoegde link onderaan deze pagina.

Uit dit wetsvoorstel vloeien een aantal wijzigingen voort in bijgevoegd ontwerpbesluit:
Het Kentekenreglement wordt om twee redenen gewijzigd. Verwijzingen en formuleringen zijn aangepast aan ontwikkelingen in wet- en regelgeving. De tweede reden betreft het kentekenplichtig maken van LBT's, MMBS'en en MM's.

Het Reglement rijbewijzen krijgt aanpassing vanwege de nieuwe voertuigcategorie MM.

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt aangepast om voor de snelle landbouwvoertuigen (LBT's, MMBS'en en MM's) een verhoging van de wettelijke maximumsnelheid naar 40 km/h voor alle wegen buiten de bebouwde kom mogelijk te maken. Op wegen binnen de bebouwde kom wordt de snelheid alleen verhoogd naar 40 km/h op die wegen waar geen vermenging met het (snor)fietsverkeer plaats kan vinden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eigenaren van LBT’s, MMBS'en, MM's en LBTA’s, het Openbaar Ministerie, de politie in verband met handhaving, het CBR vanwege de theorie en praktijkexamens voor het T-rijbewijs, de dienst Wegverkeer (RDW) om te voorzien in kentekening.

Verwachte effecten van de regeling

Met de kentekenplicht worden de technische gegevens van het voertuig en de gegevens van de eigenaar vastgelegd in het kentekenregister. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid en aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Met de invoering van de kentekenplicht voor alle tractoren kan ook voldaan worden aan een tweetal Europese verplichtingen: De Europese APK verplichting voor tractoren met een maximum constructiesnelheid van meer dan 40 kilometer per uur, zoals vastgesteld in richtlijn 2014/45/EU en de Europese verplichting voor controle langs de weg van tractoren met een maximum constructiesnelheid van meer dan 40 km per uur, zoals vastgesteld in richtlijn 2014/47/EU. Nederland moet uiterlijk met ingang van 20 mei 2017 beide richtlijnen geïmplementeerd hebben in de nationale wetgeving. Met ingang van 20 mei 2018 moeten de richtlijnen 2014/45/EU en 2014/47/EU ook daadwerkelijk worden toegepast.

Parallel aan deze consultatie loopt een internetconsultatie over de wijziging van het besluit voertuigen in verband met implementatie van de Europese APK-richtlijn (2014/45/EU).

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers en bedrijven de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp van het besluit en de Nota van toelichting betrekken.

Meer informatie