Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Het onderwerp van deze consultatie is het wetsontwerp waarmee de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen wordt versterkt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vernieuwde medezeggenschapswet voor cliënten in zorginstellingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-09-2016
Einddatum consultatie 13-11-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het is belangrijk dat de wensen en behoeften van cliënten centraal staan in de besluitvorming door zorgaanbieders, ook indien die besluitvorming de individuele zorgrelatie tussen zorgverlener en cliënt overstijgt. De regering vindt dat cliënten en cliëntenraden in de zorg beter gepositioneerd moeten worden om de belangen van de cliënt te behartigen en meer medezeggenschap moeten hebben over beslissingen die door de zorgaanbieder worden genomen. Daarom wil de regering het instrumentarium van de cliëntenraad versterken. Daarbij wordt ook meer ruimte gegeven voor maatwerk in de wijze waarop zorgaanbieders samen met de cliëntenraad vorm geven aan medezeggenschap. Dat biedt ruimte en kansen voor vernieuwende manieren van medezeggenschap. Hierin moet plaats zijn voor directe participatie van de cliënt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsontwerp is direct van invloed op zorgaanbieders, cliëntenraden en cliënten.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld, wordt u verwezen naar paragraaf 6 van de Memorie van Toelichting. Daar leest u bijvoorbeeld dat de bekostiging van cliëntenraden beter wordt geregeld en dat cliëntenraden instemmingsrecht op een aantal beslissingen krijgen. Ook zijn kleine zorgaanbieders, waar in de regel niet meer dan tien personen zorg verlenen, niet langer verplicht om een cliëntenraad te hebben. Ook worden voor cliëntenraden en aanbieders de mogelijkheden verruimd om afspraken te maken die afwijken van deze wettelijke regeling. Hierdoor wordt maatwerk mogelijk. Daarmee moeten nieuwe vormen van medezeggenschap de ruimte krijgen. Ook moeten cliënten die langdurig in een instelling verblijven (of hun vertegenwoordigers) de gelegenheid krijgen om inspraak uit te oefenen op aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven.
Met andere woorden, zorgaanbieders kunnen met deze nieuwe wet met cliëntenraden afspraken op maat gaan maken over de wijze van medezeggenschap. Zo kunnen zorgaanbieders voor zichzelf een goed tegenspel van cliënten organiseren dat berust op een groot draagvlak van betrokken cliënten.

Doel van de consultatie

Het wetsontwerp beoogt meer invloed voor cliënten en cliëntenraden. Daarmee raakt het burgers direct. Het is daarom belangrijk dat cliënten, cliëntenraden en hun belangenorganisaties hierover geïnformeerd worden. Dat geldt ook voor zorgaanbieders en hun belangenorganisaties. In deze consultatie kan iedereen reageren op het wetsontwerp. De reacties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het wetsontwerp.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsontwerp. Daarbij worden vijf vragen aan u voorgelegd.

Meer informatie