Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen

Dit wetsontwerp heeft tot doel de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) en enkele andere wetten in verband met het beëindigen van de taken van het College sanering zorginstellingen (CSZ) te wijzigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-09-2016
Einddatum consultatie 17-10-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het schrappen van artikel 18 WTZi en daarmee de plicht van zorginstellingen om een melding te doen bij het CSZ indien zij voornemens zijn vastgoed blijvend niet meer voor de zorg te gebruiken. De aanleiding hiervoor is de zeer kritische voorlichting van Afdeling advisering van de Raad van State over het amendement van het lid Bruins Slot (CDA) op het wetsvoorstel vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg dat ertoe strekte het toezicht op grond van artikel 18 WTZi uit te breiden. De fundamentele kritiek van de Afdeling advisering van de Raad van State ten aanzien van het amendement komt bovenop de reeds bestaande bezwaren ten aanzien van het huidige artikel 18 WTZi. Ook over het huidige artikel heeft de Raad van State zich meermaals kritisch uitgelaten. De voorlichting tezamen met de bestaande bezwaren over artikel 18 WTZi geeft aanleiding om met het voorliggende wetsvoorstel artikel 18 WTZi in zijn geheel te schrappen. Deze vorm van toezicht heeft geen plaats in het huidige zorgstelsel waarin zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering.

Ook wordt voorgesteld artikel 17 WTZi ten aanzien van de saneringsregeling voor zorginstellingen te schrappen. Omdat met de voorgestelde wijzigingen alle resterende taken van het CSZ komen te vervallen, kan daarom ook het CSZ worden opgeheven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zorginstellingen die een toelating hebben op grond van de WTZi. Tevens worden indirect alle organisaties geraakt die zich bezighouden met de vervreemding van vastgoed in de zorg.

Verwachte effecten van de regeling

Zorginstellingen hebben niet meer de verplichting om een melding te doen bij het CSZ indien zij voornemens zijn om hun vastgoed blijvend niet meer voor de zorg te gebruiken. Dit is in lijn met de ingezette beweging om zorgaanbieders zelf verantwoordelijk te maken voor kapitaallasten.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden te informeren over en de gelegenheid te bieden om een reactie te geven op de tekst van het wetsontwerp. Dit kan inzichten opleveren die kunnen leiden tot verbetering van het wetsontwerp.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn welkom met betrekking tot alle onderdelen van het wetsvoorstel en het wetsvoorstel als geheel.

Meer informatie