Wijziging bevoegdheden ondernemingsraden inzake beloningen en pensioen

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders en inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-02-2015
Einddatum consultatie 17-03-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel gaat over de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van twee belangrijke onderwerpen: beloningen van bestuurders en pensioen van werknemers.

Het wetsvoorstel heeft daarom twee doelen:
- Het doel bij het onderwerp beloningen van bestuurders:
Het wetsvoorstel beoogt dat jaarlijks een gesprek tussen de bestuurder en de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, wordt gevoerd.
- Het doel bij het onderwerp pensioen:
Het wetsvoorstel heeft tot doel te verduidelijken dat de OR instemmingsrecht heeft over de arbeidsvoorwaarde pensioen, ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds is, een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (ppi). Daarmee wordt een lacune in het huidige instemmingsrecht gedicht. Hierbij geldt wel de uitzondering dat de OR geen instemmingsrecht heeft als het onderwerp reeds inhoudelijk is geregeld in een cao.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bij het onderwerp beloningen van bestuurders:
ondernemingsraden en bestuurders van grote ondernemingen.
Bij het onderwerp pensioen:
- ondernemingsraden, aangezien zij in meer gevallen gebruik kunnen maken van het instemmingsrecht inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen;
- en ondernemers, aangezien zij de instemming behoeven van de OR over hun voorgenomen besluiten inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Verwachte effecten van de regeling

Bij het onderwerp beloningen van bestuurders:
Door een gespreksverplichting in de wet vast te leggen komt binnen ondernemingen de gewenste dialoog tussen de bestuurder en de OR over de beloningsverhoudingen binnen de onderneming tot stand.
Bij het onderwerp pensioen:
Een gat in het huidige instemmingsrecht wordt gedicht. Er komt nu ook medezeggenschap van werknemers bij een wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen, als de pensioenregeling is ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds. Nu heeft de OR in zo’n geval geen instemmingsrecht.

Doel van de consultatie

Een beeld krijgen van reacties uit de samenleving op dit wetsvoorstel. De mening van sociale partners en de SER over het wetsvoorstel is bekend (zie het advies 14/05 van de SER inzake Instemmingsrecht OR inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen op www.ser.nl), maar de mening van andere betrokkenen, zoals ondernemingsraden, nog niet. Het commentaar kan leiden tot een verbetering van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen.

Meer informatie