Wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI ivm mogelijkheid tussentijds oordeel op re-integratie-inspanningen en laten vervallen van beoordeling van re-integratie-inspanningen voor eigenrisicodragers

Dit voorstel wijzigt de sanctioneringsbevoegdheden die UWV heeft tijdens de loondoorbetalingsperiode. Werkgevers die voor de WGA publiek verzekerd zijn kunnen een tussentijds oordeel op de voorgenomen re-integratieactiviteiten aanvragen en voor werkgevers die eigenrisicodrager WGA zijn verdwijnt de loonsanctie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-03-2017
Einddatum consultatie 20-04-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van het wetsvoorstel is om de door werkgevers geconstateerde knelpunten bij de re-integratie van zieke werknemers te verminderen en de werkgeversverplichtingen beter draagbaar te maken.

Bij het uitwerken van de maatregelen is gekeken naar de volledige periode van ziekte en arbeidsongeschiktheid waarvoor werkgevers verantwoordelijk zijn. Omdat financiële prikkels tijdens de loondoorbetalingsperiode anders werken voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn dan voor werkgevers die voor publieke verzekering hebben gekozen, wordt in het wetsvoorstel onderscheid gemaakt naar deze verschillende klassen van werkgevers.
Met dit voorstel wijzigen de sanctioneringsbevoegdheden die UWV heeft tijdens de loondoorbetalingsperiode.
Werkgevers die zich voor de WGA publiek verzekerd hebben kunnen aan UWV een tussentijds oordeel op de re-integratie-activiteiten in het tweede ziektejaar vragen. Als UWV een positief tussentijds oordeel afgeeft dan zal UWV – zolang het re-integratiedoel ongewijzigd blijft – de toets op de re-integratie-inspanningen anders invullen. UWV zal in dat geval toetsen of het re-integratiedoel behaald is of dat de activiteiten uit het plan correct zijn uitgevoerd. Werkgevers krijgen dus, zolang het re-integratiedoel niet wijzigt, vooraf zekerheid over het te bewandelen re-integratiepad.
Voor werkgevers die eigenrisicodrager WGA zijn zal UWV geen loonsanctie meer op kunnen leggen. Dit zet werkgevers en private verzekeraars steviger in hun rol waarbij zij zelf scherp moeten zijn op re-integratie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De maatregelen uit het wetsvoorstel hebben effect voor werkgevers en hun zieke of gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers, UWV en (WGA)verzekeraars.

Verwachte effecten van de regeling

Verwacht effect van het voorstel is dat werkgevers duidelijkheid krijgen over de wijze waarop zij invulling geven aan de verantwoordelijkheden die zij hebben in het kader van de Wvp. Doordat de sanctioneringsbevoegdheden van UWV wijzigen weet de werkgever beter en eerder waar hij aan toe is. Verwachting is dat dit in positieve zin bijdraagt aan het draagvlak voor de loondoorbetaling bij ziekte.
Naar verwachting zorgen de maatregelen er voor dat er – meer dan nu - aan het eind van het eerste ziektejaar stil wordt gestaan bij de invulling van de re-integratieactiviteiten in het tweede ziektejaar. Dit is met name in het belang van de langdurig zieke werknemer. Een ander positief effect is dat bij de aanvraag van een tussentijds oordeel naast de ondersteuning die de werkgever inschakelt (zoals de bedrijfsarts) ook UWV vroegtijdig meekijkt. Verwachting is dat dit voor de werknemer leidt tot de voor hem best denkbare re-integratieactiviteiten.

Doel van de consultatie

Doel van deze consultatie is het informeren van de betrokkenen over de voorgestelde wijzigingen en hen in de gelegenheid te stellen een reactie hierop te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.