Wijziging van de Participatiewet en andere wetten

De consultatie betreft het wetsvoorstel wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-03-2016
Einddatum consultatie 29-03-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Werkloosheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van dit wetsvoorstel is om de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren. Voor alle partijen staat voorop om de afgesproken banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Het is belangrijk dat voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk pakket van instrumenten beschikbaar komt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten die loonkostensubsidie inzetten voor de plaatsing van een kandidaat met een arbeidsbeperking in een dienstbetrekking bij een werkgever. Werkgevers die mensen (uit de doelgroep van de banenafspraak) met loonkostensubsidie in dienst willen nemen en/of in dienst hebben, UWV en de Belastingdienst. Mensen met arbeidsvermogen die zijn aangewezen op, al dan niet tijdelijke, ondersteuning om aan het werk te komen en te blijven.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachte effecten zijn afhankelijk van de maatregel.
1) Het is de verwachting dat de forfaitaire loonkostensubsidie de plaatsing van een kandidaat met een arbeidsbeperking in een dienstbetrekking bij een werkgever vereenvoudigt en bespoedigt. Door deze maatregel hoeft niet langer in alle gevallen bij het begin van de plaatsing een loonwaarde op de werkplek te worden vastgesteld. Werkgevers hebben hierdoor snel een beeld van de financiële gevolgen op korte termijn van het aannemen van de kandidaat. Dit speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van dienstbetrekkingen.
2) Het is de verwachting dat door het stellen van flexibele termijnen voor de loonwaardebepaling op de werkplek onnodige loonwaardemetingen vermeden kunnen worden.
3) Het is de verwachting dat de loonkostensubsidie voor schoolverlaters die al werken een wettelijke belemmering wegneemt om mensen met verminderde productiviteit in dienst te houden.
4) Het is de verwachting dat het harmoniseren van de premiekorting (mobiliteitsbonus) voor mensen met scholingsbelemmeringen bijdraagt tot een eenduidig instrumentarium en ongewenst calculerend gedrag voorkomt.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het voorgestelde wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het wetsvoorstel reageren.

Meer informatie

  • IAK document wijziging Participatiewet