Wijziging Urm ter implementatie 5e AP

Consultatie wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet ter implementatie 5e AP

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-06-2014
Einddatum consultatie 15-07-2014
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Implementatie van de volgende 3 maatregelen uit het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn:
1. verlaging stikstofgebruiksnormen uitspoelingsgevoelige gewassen in het zuidelijke zand- en lössgebied
2. differentiatie stikstofgebruiksnormen voor granen op klei naar opbrengst
3. herstelbemesting bij extreme neerslag

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Boeren, agrarisch adviseurs, drinkwaterbedrijven.

Verwachte effecten van de regeling

Ad 1: verbetering grondwaterkwaliteit (als grondstof voor drinkwater); geen tot een licht negatief effect op gewasopbrengsten.
Ad 2: behoud c.q. verhoging gewasopbrengst.
Ad 3: behoud gewasopbrengst bij extreme weersomstandigheden.

Doel van de consultatie

Invulling consultatie in kader uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Controle op eventuele onduidelijkheden/onjuistheden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alles.